Høringssvar fra Fellesorganisasjonen FO

Fremtidens skole

Dato: 21.09.2015

Svartype: Med merknad

 

Høringssvar- NOU 2015:Fremtidens skole Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO er kjent med mandatet for utvalget. Rapporten utvalget har levert presenterer fagfornyelse som løsning på spørsmålene de stiller innledningsvis. Et av hovedspørsmålene de ønsker å besvare er:

  • Hva vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene?
  •  

FO mener det er mer enn fagfornying som skal til for at elever skal lære. Det handler om rammevilkår skolene jobber innenfor, klassestørrelse, skoleledelse og ikke minst gode støttefunksjoner. FO er særlig opptatt av elevenes psykososialt læringsmiljø som en av de viktigste faktorene for læring. I den forbindelse har FO ved gjentatte anledninger spilt inn betydningen av barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen. Disse yrkesgruppene jobber på ulike områder sammen med lærerne om å skape godt læringsmiljø for alle elever. Gode støttefunksjoner tidlig, reduserer risiko for mistrivsel og frafall.

 

Vi registrerer at utvalget også er opptatt av at skolelederne og lærerne arbeider systematisk med det psykososiale skolemiljøet og elevenes læringsmiljø:

«Alle elever skal ha mulighet til å trives på skolen, oppleve faglig mestring, og ha et godt forhold til andre elever og lærere. Et godt læringsmiljø har egenverdi, men bidrar også til elevenes læring» s 76)

 

FO er mer tvilende til hvordan utvalget tenker seg at den sosiale og emosjonelle kompetansen skal vurderes og hvordan det skal settes kompetansemål knyttet til dette. FO stiller også spørsmål ved hva som er hensikten med det.

 

FO mener at i arbeidet med å utvikle skolepolitikk må NOU 2015:8 kobles opp mot NOU 2015:2 Å høre til. Djupedalsutvalget mente blant annet at tverrfaglig kompetanse i skolen kan bidra til å bedre skolens psykososiale skolemiljø og at støttesystemer rundt elever må styrkes. Begge disse perspektivene må legges til grunn og er like viktige i arbeidet med å utvikle framtidas skole.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Mimmi Kvisvik

Inger Karseth

Forbundsleder

Rådgiver

 

Til toppen