Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Vedtatt høringssvar fra kommunestyret i Øvre Eiker 17.06.15

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad
  • Øvre Eiker kommune støtter forslaget om en stor statlig satsing på skolebasert kompetanseutvikling. Dette er en metode å jobbe på som vi har gode erfaringer med, og som gir økt kollektiv kompetanse på hver enkelt skole, men også gjennom deling i nettverk.
  • Øvre Eiker kommune støtter forslaget om nye presiseringer i lovverket og endringer i opplæringslovens kap 9a. Lovverket ivaretar eleven, ved at dens subjektive opplevelse av krenkelse skal legges til grunn for skoleeier og skolenes aktivitetsplikt.
  • Når det gjelder styrket håndheving av opplæringsloven, foreslår utvalget en ny klageordning, hvor Barneombudet er førsteinnstans. Forvaltningsmessig opplever Øvre Eiker kommune at dagens klageinstans, Fylkesmannen, er tilfredsstillende og ser ikke at det er grunn til å endre på dette.
  • Skal det benyttes sanksjoner mot skoleeier/skole, mener Øvre Eiker kommune det bør være et godt regelverk som sier noe om hvordan saken skal utredes og undersøkes av klageinstans før det iverksettes sanksjoner i form av mulkt. Det er også viktig at det gis veiledning til skolene, slik at saken kan løses til det beste for eleven. Øvre eiker kommune mener sanksjoner i form av pålegg har større effekt enn bruk av tvangsmulkt/overtredelsesgebyr.
  • Øvre Eiker kommune støtter i stor grad utvalgets forslag om målrettet innsats for trygge psykososiale skolemiljø og forebygging/håndtering av krenkelser. Øvre Eiker støtter også forslaget om mentorordning. I dette arbeidet mener vår kommune det er viktig å ha høy bevissthet rundt ulike områder rettet mot skolekulturen, som verdier, holdninger og ulike virkelighetsoppfatninger. Samtidig er det viktig å ha en høy bevissthet om de positive effektene på elevmiljøet ved å ha et høyt læringstrykk og god klasseledelse i klasserommet. Øvre Eiker kommune mener det skolebaserte utviklingsarbeidet må favne om alle disse områdene. Bra at utvalget også inkluderer økt kompetanse for elever og foreldre. Økt kompetanse på digital mobbing og elevenes digitale dømmekraft er gode tiltak.
  • Øvre Eiker kommune støtter forslagene til styrking av skoleeierskapet.
  • Tanken med "et lag rundt eleven" mener Øvre Eiker kommune har flere gode intensjoner. Utvalget foreslår kompetanseheving og styrking av ulike profesjoner nær eleven. Vår kommune tror dette vil gi gode resultater for å redusere krenking. Dette vil også styrke skoleledelsen og lærerens kompetanse i arbeidet med det psykososiale miljøet. Vi støtter også utvalgets forslag om å endre PP-tjenestens mandat til å gjelde opplæringen og det psykososiale miljøet til alle elever, og at PP-tjenesten i den forbindelse styrkes med 300 årsverk. Forslaget legger opp til et tverrfaglig arbeid, ved at ulike instanser kan utfylle hverandre og sammen se helheten for trygge oppvekstmiljø. Øvre Eiker støtter utvalgets grunnleggende forståelse om at dette er et samfunnsansvar.