Høringssvar fra Sandnes kommune

Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes kommune viser til høringsnotat «NOU 2015:2 Å høre til.

Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» fra 19.03.2015.

Sandnes kommune:

1. ser på denne utredningen som et grundig og viktig dokument i det videre arbeidet med å utvikle virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kommunen slutter seg til de mål og ambisjoner som utvalget legger til grunn i arbeidet mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

2. er positiv til at bestemmelser fra barnekonvensjonen tas inn iopplæringsloven kapittel 1. Kommunen mener det styrker elevenes rettssikkerhet om det i opplæringsloven både uttrykkes at hensynet tilbarnets beste skal vektlegges og at barn har en rett til å uttale seg i saker som angår dem.

3. støtter forslaget om at det i lovteksten blir presisert at det er elevenes subjektive oppfatning som skal ligge til grunn for vurderingen av om lovkravet om et trygt psykososialt skolemiljø er oppfylt. Det vil kunne bidra til et bedre samhandlingsklima mellom elever og foresatte på den ene siden og skolen på den andre siden, dersom elevens subjektive opplevelse er utgangspunktet i saker om krenkelser.

4. støtter utvalgets påpeking av at skolene må drive et systematisk HMSarbeid. En presisering i lovteksten av hva dette innebærer, vil kunne gi skolene en god rettledning. Kommunen vil samtidig peke på at den foreslåtte lovteksten er så omfattende og detaljert at det blir ressurskrevende for skolene å oppfylle lovkravene.

5. mener at det kan være fornuftig å vurdere om andre systemer enn dagens system med enkeltvedtak, på en bedre måte kan bidra til å løse saker der en elev opplever å bli krenket. Kommunen er derfor positiv til intensjonen med en aktivitetsplikt for skolene. Det er viktig at skolene raskt kan sette inn tiltak mot krenkelser uten å bli hindret av juridiske formaliteter knyttet til enkeltvedtak.

6. støtter ikke forslaget om å etablere barneombudet som klageinstans i skolen. Det vil være bedre å søke å forbedre den ordningen som i dag finnes med Fylkesmannen som klageinstans, blant annet ved å gjøre klageadgangen bedre kjent. Fylkesmannen er en nøytral instans som ikke favoriserer den enkelte skolen eller den enkelte kommune på bekostning av foreldre og elever. Kommunen kan ikke se at en ordning med Barneombudet som klageinstans vil gjøre det enklere og mindre byråkratisk å løse saker med krenkelser.

7. støtter ikke forslaget om opprettelsen av et nasjonalt skolemiljøutvalg for å behandle klager på vedtak fattet av Barneombudet.

8. stiller spørsmål ved effekten av å innføre økonomiske straffetiltak mot kommuner eller skoler som gjør feil i behandlinga av krenkelser i skolen.Kommunen mener at det viktigste må være at elever og foresatte får tillit til skolen gjennom en god dialog og ved at skolene viser at de evner å gi alle elevene et trygt psykososialt miljø. For å sikre at skolene klarer dette, må det fokuseres på kompetanseutvikling. Det må settes inn ekstra støtte og kompetanse i de tilfeller der skolene ikke innfrir sine forpliktelser.

9. støtter utvalgets vektlegging av kompetansebygging og er positiv til forslaget om en stor statlig satsning for å øke den kollektive kompetansen i skolen om psykososialt skolemiljø, forebygging og håndtering av krenkelser og mobbing.

10.støtter forslaget om at tilstandsrapporten skal omhandle elevenes psykososiale miljø, men er skeptisk til forslaget om at bystyret skal evaluere og behandle planer på skolenivå. Bystyret bør engasjeres på et overordnet nivå og ikke på enhetsnivå.

11.er positiv til forslaget om at foreldreundersøkelsen gjøres obligatorisk hvert år, men mener at det må vurderes om undersøkelsen kan forenkles med tanke på å øke svarprosenten. Kommunen støtter også forslaget om at skoleeier må legge til rette for brukerorganene, herunder foreldreutvalgene, har tilstrekkelig kompetanse om tema knyttet til elevenes psykososiale læringsmiljø.

12.støtter utvalgets forslag om at departementet bør vurdere å lovfeste flere kvalitetssikrende bestemmelser i opplæringsloven om SFO. SFO er en viktig arena for å bygge et godt skolemiljø. Kvalitetssikrende bestemmelser i forhold til bemanningsnorm og kompetansekrav vil styrke SFO som arena.

13.ser at det på sikt bør vurderes å endre mandatet til PP- tjenesten slik at arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling knyttes til opplæringen og det psykososiale skolemiljøet til alle elever. Kommunen er imidlertid kritisk til forslaget om å utarbeide en veiledende norm for bemanningen i PPtjenesten.

14.støtter utvalgets oppfatning av at skolehelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med et godt psykososialt miljø og støtter derfor forslaget om en styrking av skolehelsetjenesten.

15.støtter utvalgets forslag til endringer i læreplanverket med den hensikt å øke elevenes sosial kompetanse og deres digitale dømmekraft.

16.stiller spørsmål ved forslaget om at frivillige organisasjoner skal måtte dokumenter at de arbeider aktivt mot mobbing og ekskludering. Kommunen frykter at dette blir en for stor administrativ byrde for frivillig sektor.