Høringssvar fra Askim kommune

NOU 2015 2 Å høre til

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

 Askim kommune er meget positiv til utvalgets grundige og tydelige utredning for å skape et trygt psykososialt miljø. Mobbing er et viktig tema, som har preget samfunnsdebatten de senere år. Ett barn som opplever mobbing, er ett barn for mye.

Askim kommune støtter utvalgets fokus på styrking av elevenes rettsikkerhet, endring av skolekultur, involvering av elever og foreldre, ansvarliggjøring av skoleeier/ skoleleder, og tydeligere ansvarsfordeling i støttesystemet.

Askim kommune er kritisk til mengden av tiltak som foreslås, og ressursene som er nødvendige for å gjennomføre tiltakene. Det er kommunens oppfatning at utvalgets målsettinger kan realiseres med færre tiltak.

Vi mener det er fornuftig å legge spesiell vekt på, skolens ansvar for å jobbe systematisk med et godt psykososialt miljø fra skolestart i 1. klasse. Barn har behov for å lære sosiale ferdigheter. I dagens læreplaner for fag er dette i liten grad synliggjort. Askim kommune støtter særlig utvalgets forslag om å gi skolene et tydeligere ansvar for en slik opplæring. Kompetansemål relatert til sosial kompetanse bør inkluderes i fagspesifikke læreplaner.

Utvalgets forslag relatert til kompetanseheving og forebygging oppfattes som gode sosialpolitiske tiltak. Forslagene om å inkludere kompetanse i å sikre et godt psykososialt miljø i lærer-, lederutdanning og i etterutdanning av lærere støttes.

Utfordringene knyttet til digital mobbing er store. Askim kommune forutsetter at denne problemstillingen er godt synlig i de forebyggende tiltakene som settes i gang.

Utvalgets forslag om å gi erstatning for ikke-økonomisk tap på grunn av at skoleeier eller skolen forsettlig eller uaktsomt ikke har oppfylt plikter i kapittel 9a, støttes ikke. Det er en rekke andre tiltak som vil sørge for ivaretakelse av elevenes rettigheter. Ved å åpne for denne typen erstatninger, mener Askim kommune at man innfører en uheldig praksis i norsk skole.