Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Høringssvar - Djupedal-utvalget NOU 2015-2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger IMDis høringssvar til NOU 2015: 2.

Vedlegg