Høringssvar fra RKBU Nord

Høringsuttalelse til NOU 2015 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Djupedalutvalget har i sin utredning (NOU 2015:2) vurdert virkemidler for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget lister opp til sammen over 100 forslag inklusive endringer i lov og regelverk, bruk av pedagogiske virkemidler, organisatoriske endringer og endringer i tjenestene. I tillegg er det foreslått ny forskning på kunnskapssvake områder.

Mobbing er en vesentlig risikofaktor for psykiske helseplager og redusert trivsel både hos den som mobber og de som blir utsatt for mobbing. RKBU-Nord støtter derfor intensjonen om at man ønsker å forebygge dette og skape et trygt og godt skolemiljø for alle. Tilsvarende støtter vi en styrkning av Barnekonvensjonen i skolen og barns rettighet til å bli hørt og tatt med på råd. RKBU-Nord mener at en samtidig bruk av flere virkemidler vil øke sjansene for å lykkes. Av de mange forslagene velger vi å kommentere de som særlig faller innenfor våre kompetanseområder.

Kap 13 (Arbeid med å fremme et trygt skolemiljø)

Her gjennomgår utvalget en rekke virkemidler for å skape et trygt psykososialt miljø. RKBU-Nord ser det som svært positivt at det foreslås at det utarbeides læremidler og ressurser på samisk. Tilsvarende at det oversettes og tilpasses et evidensbasert program til samisk som effekt-evalueres. Vi støtter også at det utvikles et program for digital dømmekraft samt at sosial og emosjonell kompetanse innarbeides i alle skolefag.

I tillegg støtter vi forslaget om at støtten til programmer mot mobbing videreføres, og at det i dette arbeidet legges vekt på kvalitetssikring og implementeringsstøtte. Det er avgjørende at programmer er skoleomfattende og kan vise til effekter gjennom metodisk gode studier. Generelt bør skoler anvende evidensbaserte programmet med dokumentert effekt. For nyutviklede tiltak og programmer bør det være foreligge en klar plan om effektevaluering før det implementeres i stor skala. Her kan UNGSINN.no anvendes som kilde til informasjon om hva som er virksomme tiltak. Dette gjelder både forebygging og behandling fordi barn har rett på tiltak som virker og som ikke har uintenderte negative effekter.

 

Kap 14 (Håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen)

RKBU-Nord støtter forslaget om at det utarbeides en veileder om håndtering av mobbing som bygger på kunnskap om hva som virker.

Kap 17 (Skoleeiers styring og støtte)

RKBU-Nord støtter forslaget om at mandatet til PP-tjenesten endres slik at arbeidet også rettes mot det psykososiale skolemiljøet for alle elever, og at tjenesten styrkes med ressurser for å kunne ivareta de nye oppgavene. 

Kap 18 (Styrket samarbeid med andre-et bedre støttesystem)

RKBU-Nord støtter utvalgets forslag om å gjennomgå hele det statlige støttesystemet og tanken om at skolene må få bistand og kompetanseheving når det er nødvendig. Det er viktig med godt samarbeid mellom de ulike tjenestene som er rettet mot barn og unge. Mange kommuner har gjort et betydelig arbeid med å koordinere og samordne relevante tjenester f.eks i form av familiens hus eller barne- og familieenheter i kommunen. Slike modeller kan tjene som eksempler på hvordan tjenestene kan samordnes til det beste for barn og unge.

RKBU-Nord støtter også utvalgets forslag om å bevilge flere midler til skolehelsetjenesten. En relativt stor andel av barn og unge (15-20 %) sliter med ulike psykiske plager. En god skolehelsetjeneste vil kunne bidra inn både med forebygging, rask hjelp og videre-henvisning til andre tjenester for de som har større plager. 

Kap 19 (Å styrke kompetansen)

RKBU-Nord støtter forslaget om å styrke lærerutdanningen og da særlig i forhold til tema som klasseledelse, psykisk helse og psykososiale risikofaktorer samt hvordan lærerne kan forebygge og håndtere mobbing. Tilsvarende at det finnes gode etter-og videreutdanningsmuligheter for både lærere og skoleledere der fokus er på handlingskompetanse. 

Kap 20 (Forskning)

RKBU-Nord støtter forslaget om at det er behov for mer forskning på flere områder. Dette gjelder særlig forskning på mobbing i den samiske skolen og i forhold til digital mobbing. I tillegg er det stort behov for å effektevaluere tiltak både forebyggende og i forhold til behandling. RKBU-nord støtter også forslaget om at Læringsmiljøsentret får det overordnede ansvaret for gjennomføringen av Elevundersøkelsen, og at sentret i samarbeid med andre forskningsmiljøer forvalter og koordinerer forskningen på disse dataene. 

Kap 21 (Ny statlig satsning)

Utvalget foreslår en ny statlig satsing for et trygt psykososialt miljø, kalt Inkluderende skole, og at Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret har det faglige ansvar og utarbeider et nasjonalt rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling i samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Hoveddelen av dette er skolebasert kompetanseutvikling ved hjelp av lokale veiledere. RKBU-Nord ser det som svært viktig at denne satsningen kan kombineres med allerede igangsatte satsninger. Mange skoler anvender i dag tiltak og programmer der opplæring og veiledning inngår som en integrert del av dette. Det er viktig at en slik ny satsning ikke skjer til fortrengsel for skoler som i dag anvender virksomme programmer med godt hell.

Vennlig hilsen

RKBU-Nord

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet