Høringssvar fra Stavanger kommune

HØRING FRA STAVANGER KOMMUNE

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Stavanger kommune vedtok 11.juni 2015 å avgi slik høringsuttalelse til NOU 2015:2:

 

«Stavanger kommune ser utredningen som et viktig grep i arbeidet mot krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Kommunen slutter seg til målsettingene for den videre statlige innsats på området. Stavanger kommune vil gi slike merknader til enkeltpunkt i utvalgets innstilling:

 Kommunen slutter seg til forslaget om forenkling av paragraf 9 slik at en innfører begrepet «aktivitetsplikt» i stedet for någjeldende «handlingsplikt» og «vedtaksplikt.» Stavanger kommune er enig i utvalgets egne betenkninger om ordningen med enkeltvedtak er egnet i behandlingen av saker om det psykososiale skolemiljøet, og at det bør utredes andre former for saksbehandling.

 

Stavanger kommune stiller spørsmål ved effekten av å innføre økonomiske straffetiltak mot kommuner eller skoler som gjør feil i behandlingen av mobbesaker. Dette foreslås i nytt kapittel 16 i Opplæringslova, «Administrative sanksjonar og reaksjonar ved brot.» Etter kommunens mening vil det være mer effektivt hvis den instans som har gjort feil, i stedet for sanksjoner, gis ekstra god faglig støtte for å forbedre seg. Det må være skoleeiers ansvar overfor den enkelte skole, staten ved Fylkesmannens ansvar overfor skoleeier. Eventuelle andre forføyninger som retter seg mot skoleledere eller lærere, er et personalansvar som ligger hos tilsettingsmyndigheten.

 

Kommunen er positiv til at utvalget understreker at alle i skolemiljøet har ansvar, og peker på at det må gjenspeiles i utdanninger også for andre yrkesgrupper enn bare lærere og skoleledere.

 

Stavanger kommune støtter utvalgets forslag om ny klageordning til Barneombudet, slik at klageinstansen er på et nasjonalt nivå og kan dra nytte av saker nasjonalt og sikre mer rettferdig behandling.

 

Forslaget om flertall av foreldre- og elevrepresentanter i skolemiljøutvalget støttes.

 

Kommunen er positiv til styrking av skolehelsetjenesten, men peker på konsekvensene for kommuneøkonomien og mener dette krever økte statlige rammer. Det samme gjelder utvalgets forslag om nytt mandat og styrket PP-tjeneste.

 

Vi fraråder utvalgets forslag om at alle skolenes planer for arbeidet med det psykososiale skolemiljøet skal forelegges kommunestyrene. ( Fylkestinget for de videregående skolene.) Særlig i større kommuner vil dette være svært uhensiktsmessig, og samsvarer ikke med kommunestyrets rolle som et overordnet organ. Kommunestyrene må i stedet behandle prinsippene og strategiene i en egen, kommunal plan.

 

Stavanger kommune stiller seg negativ til forslaget om at frivillige organisasjoner og lag må kunne dokumentere at de arbeider aktivt mot mobbing, for å kunne motta offentlig støtte og finansiering. Frivillige organisasjoner og lag er en viktig bidragsyter for å skape samhold mellom mennesker. Stavanger kommune frykter at dette vil ta skade av et merarbeid som en slik rapportering medfører.

 

En viktig del av å forebygge mobbing er ansvarliggjøring av foreldrene/foresatte. Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har en viktig ombudsrolle, også når det kommer til mobbing. For å kunne oppnå en null-visjon for mobbing er det viktig at den enkelte skole og kommuneadministrasjon bidrar til ansvarliggjøring av foreldrene i sitt anti-mobbearbeid.

 

Stavanger kommune mener at mennesker i større grad må ansvarliggjøres, uønsket adferd fra barn og voksne må få konsekvenser, slik utvalget tar opp.

 

Stavanger kommune mener at skoleeier skal være økonomisk ansvarlig og skal kunne måtte betale erstatning. Vi anser det slik at det er det eneste som vil sørge for at dette arbeidet får topp prioritet.

 

Stavanger kommune vil også anbefale staten å bevilge midler til mobbeombud i alle fylker, slik at det kan opprettes mobbeombud på fylkesnivå som kan arbeide forebyggende, bidra med kompetanse osv.

  

Med hilsen

 Per Haarr                                                              Eli Gundersen

 direktør                                                                 skolesjef

                                                                                Terje Rønnevik

                                                                                saksbehandler