Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

HØRING NOU 2015_2 Å HØRE TIL - HØRINGSSVAR FRA AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

 

Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune har gjort følgende vedtak i møte 23.06.15:

1. Aust-Agder fylkeskommune støtter i hovedsak forslagene til strategier og tiltak fra NOU 2015:2.

2. Aust-Agder fylkeskommune mener at alternativ til Barneombudets foreslåtte rolle knyttet til klager på håndtering av ny aktivitetsplikt, samt alternativ til ny rolle for PP-tjenesten i systemrettet arbeid for psykososialt skolemiljø, bør utredes nærmere.

3. Aust-Agder fylkeskommune mener fylkeskommunen bør overta ansvaret for skolehelsetjenesten ved de videregående skolene.

 

Punkt 3 ble endret noe i forhold til fylkesrådmannens forslag, jf. vedlagte saksframlegg.

Fylkeskommunens skrittvise gjennomgang og vurderinger for hvert av kapitlene hvor utredningen inneholder forslag (kap. 12-21) fremgår av vedlagte saksframleggs avsnitt 5. Merk også konklusjonen i avsnitt 6.

 

 

Vedlegg