Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringsinnspill til NOU 2015:2. Røde Kors takker for muligheten til å bli hørt og ønsker departementet lykke til med den videre behandlingen.

Vedlegg