Høringssvar fra Lyngdal kommune

Vedtak i oppvekstkomiteen - Lyngdal kommune 3. juni 2015.

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Oppvekstkomiteen støtter utvalgets målsettinger i det statlige arbeidet. Tiltakene utvalget har prioritert vil i hovedsak være godt egnet til at skolene kan forbedre sitt arbeid både på kort og lang sikt. Imidlertid stilles det spørsmål ved om Barneombudet skal være klageinstans. Fylkesmannen har tilsyn og oppfølging av skoleeier/skoler på øvrig del av Opplæringslovens område. Det synes naturlig at Fylkesmannen også gis ansvar på dette.

Oppvekstkomiteen foreslår som et ekstra tiltak at det opprettes barn/mobbeombud i den enkelte kommune evt. i et interkommunalt samarbeid.

Uttalen ble vedtatt enstemmig.