Høringssvar fra Rælingen kommune

Høringsuttalelse fra administrativ skoleeier i Rælingen kommune

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

På vegne av administrativ skoleeier stiller rådmannen i Rælingen kommune stiller seg i hovedsak støttende bak de forslagene Djupedalutvalget har kommet med. Det er uttstrakt enighet om behov for å styrke arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø og dette krever økt innsats fra alle skolens aktører på alle nivåer. For å oppnå høy kvalitet og gode resultater må arbeidet med elevenes psykososiale miljø pågå kontinuerlig og kompetanse og systemforståelse hos aktørene må styrkes. I tillegg er det behov for å vurdere grep for å sikre tidlig innsats og styrke håndteringen av de krevende sakene. Rådmannen er opptatt av å utvikle skoleeiers bistand og støtte til skoleledere og lærere. Det er ikke hensiktsmessig at det framover blir en for ensidig ansvarsplassering på lærere. Alle nivåene i kommunens styring og ledelse må være med og ta ansvar for rammer og innhold i møte mellom den enkelte medarbeider og elev. Dette må lovgiver hensynta og vurdere i forhold til hva som skal være lovens intensjon og krav framover.