Høringssvar fra Faglig råd for PP-tjensten

Høringssvar fra Faglig råd for PP-tjenesten Å høre til

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Faglig råd for PP-tjenesten avgir høringssvar til NOU:2015:2 Å høre til.

Se vedlagte høringssvar.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Langås

Styreleder

Vedlegg