Høringssvar fra Riksarkivaren

Høring. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Merknader fra Riksarkivaren

Dato: 11.06.2015

Svartype: Med merknad

Følgende innspill fra Riksarkivaren refererer til avsnitt 1.6.3 og 14.3.2 i NOU’en. I pkt 1.6.3 foreslås en veileder om håndtering av krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering, og i pkt 14.3.2 foreslås det retningslinjer for bruk og lagring av personopplysninger.

Når skolen skal arbeide for et trygt psykososialt skolemiljø vil det sannsynligvis skapes arkivmateriale. Vi vil gjerne bidra med konkrete råd når veileder og retningslinjer for håndtering av arkivmaterialet skal utformes. Det kan for eksempel være som deltaker i referansegruppe eller høringsgruppe.

Riksarkivet har nylig fattet vedtak om bevaring av dokumenttyper knyttet til skolens arbeid for elevenes skolemiljø, herunder psykososialt miljø. Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 beskriver hvilke dokumenttyper som skal bevares for alltid, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739 

Riksarkivet har utarbeidet en veiledning til forskriften, http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Bevaring-og-kassasjon/For-kommunar/Veiledning-b-k-regler

Retningslinjer og veileder bør etter vår mening inneholde prosedyre for håndtering av opplysninger som innhentes i forbindelse med tiltakene. Prosedyren bør si noe om hvordan man tar vare på opplysninger som skal bevares for alltid, og hvordan man setter frister for oppbevaring av opplysninger med tidsbegrenset oppbevaringsfrist.