Høringssvar fra Program for lærerutdanning NTNU

Høringssvar fra Program for lærerutdanning NTNU

Dato: 24.06.2015

Svartype: Uten merknad

Program for lærerutdanning støtter at skolebasert kompetanseutvikling brukes som modell for arbeidet med læringsmiljø i skolene. Det vil være varierende behov for denne typen utviklingsarbeid ved de ulike skolene, men vi mener likevel at alle skoler vil ha betydelig nytte av et slikt prosjekt. Vi vil samtidig poengtere viktigheten av å bruke erfaringene fra og den forskningsbaserte evalueringen av Ungdomstrinn i utviklingen som grunnlag for organiseringen av arbeidet med læringsmiljø.

 

Med vennlig hilsen

Dag Atle Lysne

Instituttleder, Program for lærerutdanning