Høringssvar fra Samarbeidsutvalget - Grav Skole

Høringssvar fra Grav Skole NOU 2015.2

Dato: 07.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringsnotatet ble diskutert i SU på Grav Skole.

Følgende kommentarer/spørsmål ble reist:

  • Utvalget ønsker å endre loven for å sikre inkludering og hindre krenkelse. Ligger ikke rettighetene og sanksjonsmulighetene allerede i lovverket (Opplæringsloven §9A-3)?
  • Må bearbeides for å bli en god kunnskapsbank og for å kunne brukes som et verktøy i arbeidet mot mobbing.
  • Grundig, forskningsbasert der det er mulig, ønsker å initiere forskning på områder der det ikke eksisterer forskning. Ikke på tvers av det vi gjør nå.
  • Savner et summary, men viser til s. 416.
  • Viktig tema! Mobbing er et problem på alle skoler. OBS spesielt på mørketall. Jfr. Feil som er begått på skoler i eksempelvis Christopher- og Odin-sakene.
  • Et omfattende prosjekt. Hvordan finansiere dette? I havn med ungdomsprosjektet som midlene er tenkt tatt fra? Vente til 2017? Viktig å ikke kutte vitale områder. Men: Det er en stor samfunnsøkonomisk kostnad ved mobbing også. Her bør det bevilges midler i tillegg til det som allerede ligger i eksisterende posjekter.
  • Kristin Oudmayer (som var foredragsholder på Grav skoles storforeldremøte), uttalte på lærerseminar: «Det verste er skolene der rektor sier det ikke er mobbing, der vil ingen tørre å melde mobbing».
  • Barneombudet blir førstehånds kontakt. Har de kapasitet? Dersom ca 5% av elevene blir mobbet og en del av disse henvender seg, vil pågangen bli enorm
  • Vi ser viktigheten i dette dokumentet og at arbeidet det skisseres videreføres/gjennomføres.