Høringssvar fra Norsk Friluftsliv

Høringsuttalelse til Djupedalsutvalgets utredning

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Norsk Friluftsliv er enige med utvalget i at et trygt psykososialt skolemiljø er helt avgjørende for at alle elever skal føle seg inkludert. Utvalget tar gjennom utredningen opp mange viktige temaer og foreslår en lang rekke gode tiltak for at alle elever skal ha et trygt psykososialt skole miljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

 Norsk Friluftsliv mener imidlertid at utredningen har en vesentlig mangel ved at ikke utvalget berører skolens utemiljø, bruk av naturen som læringsarena og fysisk aktivitet i skolen.

 I 2003 ga Sosial- og helsedirektoratet ut rapporten Skolens utearealer – behov for arealnormer og virkemidler. I denne rapporten går det blant annet fram at gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring.

Det vel kjent og dokumentert at fysisk aktivitet er viktig både for fysisk og psykisk helse, og økt fysisk aktivitet i skolen har vært et tema i mange år. Vi vet også at kontakt med og aktivitet i natur har stor betydning for mental helse. Bruk av naturen som læringsarena vil derfor både ha positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse og således også ha positiv innvirkning på det psykososiale miljøet på skolen.

Dette er ingen ny kunnskap, og kom blant annet fram allerede i NOU 2003:16 I Første rekke fra Kvalitetsutvalget for grunnopplæringen, men som dessverre i liten grad har vært fulgt opp i praksis. I høringsuttalelsen til denne utredningen skrev Norsk Friluftsliv (den gang Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO) blant annet følgende:

«FRIFO mener at fysisk aktivitet, herunder friluftsliv samt utstrakt bruk av uteskole bør bli en naturlig del av skolehverdagen på alle klassetrinn. Med en slik satsing vil en oppnå (slik det også framgår av utredningen) bedre læring og undervisning, bedre fysisk form, bedre helse (både fysisk og psykisk), miljøbevisste elever som er glade i naturen, samt bedre trivsel og mindre mobbing.»

Norsk Friluftsliv mener derfor at en manglende utredning av betydningen av skolens utemiljø, bruk av naturen som læringsarena og fysisk aktivitet i skolen er så vesentlig at Kunnskapsdepartementet må sørge for å få en tilleggsutredning på dette feltet. I motsatt fall vil departementet har en mangelfullt beslutningsgrunnlag når de skal prioritere konkrete tiltak.

Norsk Friluftsliv er enige med utvalget i at et trygt psykososialt skolemiljø er helt avgjørende for at alle elever skal føle seg inkludert. Utvalget tar gjennom utredningen opp mange viktige temaer og foreslår en lang rekke gode tiltak for at alle elever skal ha et trygt psykososialt skole miljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.

Norsk Friluftsliv mener imidlertid at utredningen har en vesentlig mangel ved at ikke utvalget berører skolens utemiljø, bruk av naturen som læringsarena og fysisk aktivitet i skolen.

 I 2003 ga Sosial- og helsedirektoratet ut rapporten Skolens utearealer – behov for arealnormer og virkemidler. I denne rapporten går det blant annet fram at gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring.

Det vel kjent og dokumentert at fysisk aktivitet er viktig både for fysisk og psykisk helse, og økt fysisk aktivitet i skolen har vært et tema i mange år. Vi vet også at kontakt med og aktivitet i natur har stor betydning for mental helse. Bruk av naturen som læringsarena vil derfor både ha positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse og således også ha positiv innvirkning på det psykososiale miljøet på skolen.

Dette er ingen ny kunnskap, og kom blant annet fram allerede i NOU 2003:16 I Første rekke fra Kvalitetsutvalget for grunnopplæringen, men som dessverre i liten grad har vært fulgt opp i praksis. I høringsuttalelsen til denne utredningen skrev Norsk Friluftsliv (den gang Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO) blant annet følgende:

«FRIFO mener at fysisk aktivitet, herunder friluftsliv samt utstrakt bruk av uteskole bør bli en naturlig del av skolehverdagen på alle klassetrinn. Med en slik satsing vil en oppnå (slik det også framgår av utredningen) bedre læring og undervisning, bedre fysisk form, bedre helse (både fysisk og psykisk), miljøbevisste elever som er glade i naturen, samt bedre trivsel og mindre mobbing.»

Norsk Friluftsliv mener derfor at en manglende utredning av betydningen av skolens utemiljø, bruk av naturen som læringsarena og fysisk aktivitet i skolen er så vesentlig at Kunnskapsdepartementet må sørge for å få en tilleggsutredning på dette feltet. I motsatt fall vil departementet har en mangelfullt beslutningsgrunnlag når de skal prioritere konkrete tiltak.