Høringssvar fra Rømskog kommune

Høringsuttalelse - virkemidler for et godt psykososialt skolemiljø

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

1. Det bør bli en statlig satsing på inkluderende skole for å intensivere arbeidet for å trygge skolemiljø uten krenkelser og mobbing. Kompetansen om dette må økes gjennom skolebasert kompetanseutvikling til alle landets skoler. Alle skoler må få mer kunnskap om å oppdage og reagere på mobbing.

2. Opplæringsloven bør endres, slik at skoleeierens og skolens plikter presiseres og reglene om hvordan skolene skal håndtere saker hvor elever blir krenket eller mobbet må bli tydeligere. Skolen skal ikke være usikker på hva som skal gjøres.

3. Håndheving av opplæringsloven må styrkes. Det må være systemer som bedre enn dagens system sørger for at elevenes rettigheter blir oppfylt. Elever som krenkes og/eller mobbes må kunne få hjelp fort. Elever som krenkes bør kunne klage til Barneombudet. Barneombudet må gis myndighet til å gjøre vedtak om eventuelle sanksjoner og reaksjoner.

4. Arbeidet med digital mobbing må intensiveres. Elever og foreldre må involveres i arbeidet. Gode holdninger og verdier starter hjemme, og det er avgjørende at foreldrene er medspillere i arbeidet.

5. Aktive skoleeiere er avgjørende for arbeidet lokalt. Skoleeier er ansvarlig for at elevenes rettigheter oppfylles. Skoleeiere må få bistand i hvordan de aktivt kan bidra til at skolene er fri for mobbing og krenkelser.

6. Rom og muligheter for å bygge "et lag rundt eleven". Mange yrkesgrupper i skolen og kommunen kan bidra til et bedre skolemiljø. PPT og skolehelsetjenesten har stor betydning, det bør vurderes å opprette nye stillinger i skolehelsetjenesten forutsatt at det kommer en statlig finansiering. PP-tjenestens mandat kan endres.

7. Sentrale myndigheter bør igangsette forskning på området.