Høringssvar fra Elisabeth Bjørnhaug Rognli

NOU 2015-2 innspill til høring

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

13.7

Alle skolens brukerorganer bør rutinemessig ha det psykososiale miljøet på sakslisten til hvert møte.

15.10.3

Skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget bør slås sammen. Mange utvlag og organer i skolen gjør det uoversiktlig for foresatte å ha oversikten. Min erfaring er at disse utvalgene på mange skoler har ganske like oppgaver. Det er ikke nødvendig å opprettholde samarbeidsutvalget. Hvis man fortsetter med FAU og SMU vil det kunne sette større fokus på skolemiljø-saker. Det er også mulig at flere foresatte vil engasjere seg når brukerorganene er færre og har klarere mandat, noe som vil være positivt (samt gi mindre byråkratisering). På små skoler er det vanskelig å få nok representanter til de ulike organene.

15.11.4

Utvalgets forslag om forbud mot kollektiv avstraffelse i fht bruk av sanksjoner, er viktig. Fint at det tas inn i kapittel 9!

17.4

Det er positivt at det legges opp til en endring og utvidelse av PP-tjenestens mandat. Flere PP-tjenester jobber allerede systemrettet, og veileder både skoler, grupper, klasser, foresatte, elever samt skolens brukerorganer (Særlig FAU og SMU)i fht arbeidet med et godt psykososialt miljø. Drøfting vedrørende det psykososiale miljøet bør stå på sakslisten på hvert ressursteam på skolene.

- bemanningsnorm i PP-tjenesten bør vurderes, slik at man kan følge opp det systemrettede arbeidet enda bedre.

- PP-tjenesten bør i større grad være høringsinstans på kommunalt/fylkeskommunalt nivå når planer for arbeidet med det psykososiale miljøet skal utarbeides og evalueres.

- kommunene/fylkeskommunene bør ta PP-tjenesten med i planarbeid som vedkommer barn og unges psykiske helse og det psykososiale miljøet. PP-tjenesten kan bidra med sin kompetanse og også veilede i planarbeid.

 

mvh

Elisabeth Bjørnhaug Rognli

(sitter som foreldrerepresentant i FAU og SMU, og jobber som ped.psyk.rådgiver)