Høringssvar fra Friluftsrådenes Landsforbund

Uttalelse til NOU 2015 2 Å høre til

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til høring av Djupedalsutvalget NOU 2015:2 og benytter med dette anledning til å komme med innspill til utvalgets arbeid.

 

FL er helt enig i at det er behov for å rette oppmerksomhet mot og styrke virkemidlene for gi alle barn et trygt psykososialt skolemiljø. Vår erfaring og kunnskap er knytta til bruk av naturen som læringsarena og fysisk aktivitet som virkemiddel, og vi avgrenser vår uttalelse til å gjelde det.

 

Det er med stor undring vi registrerer at Djupedalsutvalget knapt berører betydningen av skolens utemiljø, betydningen av å bruke naturen som læringsarena og betydningen av fysisk aktivitet i skolehverdagen i utredningen. Etter vår oppfatning er dette en vesentlig mangel som gjør at en for det videre arbeidet utelater viktige perspektiver og virkemidler. Våre erfaringer tilsier at tilgangen på attraktive uteområder med varierte muligheter for aktiviteter, motvirker mobbing og gir mer aktive og opplagte barn. Etter vår oppfatning er denne mangelen så vesentlig og har så stor betydning for viktige virkemidler i det videre arbeid for å bedre det psykososiale skolemiljøet at det må utføres et tilleggsarbeid på dette feltet. Vi bidrar gjerne til et slikt arbeid. FL viser også til at Nordland fylkeskommune tar opp denne problemstillingen og i sitt vedtak fra Fylkestinget, punkt 7, uttaler:

«Gode psykososiale miljø og økt trivsel, medvirking og inkludering skapes også av innbydende, varierte og inkluderende fysiske skolemiljø så vel innendørs som utendørs. Fylkestinget anbefaler at det nedsettes et eget utvalg som utreder disse forhold og sammenhenger og som presenterer strategier og tiltak for oppfølginger.»

Vedlegg