Høringssvar fra KS Bedrift

Høring - NOU 2016 -1 Arbeidstidsutvalget

Dato: 20.06.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev 14. januar i år. KS Bedrift mener Arbeidstidsutvalgets forslag til en moderat oppmyking av arbeidstidsbestemmelsene møter et reelt behov ute i bedriftene. Den økte fleksibiliteten bidrar også til å kunne øke andelen heltidsansatte, noe partene i arbeidslivet er enige om å tilstrebe. KS Bedrift er derfor godt fornøyd med forslagene. 

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid og forkorting av døgnhvilen

Flertallet i utvalget foreslår at arbeidsgiver i forbindelse med skift- og turnusarbeid, uten avtale med arbeidstaker eller tillitsvalgte, kan bestemme at; den daglige alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige ti timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i en enkelt uke, og at den alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på høyst fire uker i gjennomsnitt ikke skal bli lenger enn det som følger av reglene i § 10-4. Videre foreslår utvalget at den daglige arbeidsfrie perioden kan settes ned til ni timer, men at det settes et tak på antall tilfeller av kortere hvile for den enkelte arbeidstaker i løpet av en gitt periode. 

Forslagene om økt mulighet til gjennomsnittsberegning av arbeidstid og forkorting av den daglige arbeidsfrie perioden er kjærkomne. Dette svarer ikke bare på et behov i helse- og omsorgssektoren. Også bedrifter utenfor helse- og omsorgssektoren møter tilsvarende utfordringer med å få på plass gode arbeidsplaner, og vil med forslaget oppnå reelle lettelser i hverdagen. Forslagene er etter vårt syn tilpasset bedriftenes behov samtidig som arbeidstakervernet er godt ivaretatt. Lovgivningsmessig er også generelle regler som gjelder for alle å foretrekke.

Dagens regel med krav til daglig arbeidsfri periode på 11 timer skaper utfordringer i turnusplanleggingen i en del bedrifter. Etter vår erfaring kan det av og til mellom to enkeltdager, men også i kortvarige perioder, være behov for å kunne gå ned i 8 timer hvile for å lage gode arbeidsplaner som benytter ressursene på en effektiv måte. I disse tilfellene har gjerne arbeidstaker og arbeidsgiver sammenfallende interesser. For arbeidstaker betyr enkeltdøgn med redusert hvile ned mot 8 timer gjerne lengre friperioder i etterkant, noe som oppleves som et gode. Vi vurderer det slik at det er bedre å begrense bruken av forkortet hviletid gjennom å sette et tak på antall unntak i fireukersperioden enn å lage en ny «mellomløsning» med 9 timers hviletid. Dette vil i så fall innebære at partene lokalt må sammenkalles for å forhandle fram en avtale for en time ekstra (altså for å kunne operere med 8 times døgnhvile) når dette er nødvendig for driften.

Særlig uavhengig og delvis uavhengig stilling

Vi støtter forslaget om å klargjøre lovteksten knyttet til særlig uavhengig stilling, og til å innføre en ny kategori som utvalget kaller delvis uavhengig stilling. Forslaget om opprettelse av delvis uavhengig stilling fyller et behov, og kan etter vårt syn være med å avhjelpe utfordringene med at mange «urettmessig» er gitt betegnelsen «særlig uavhengig». Vi mener også det er et fornuftig grep å ta opplysning om arbeidstidsordningen inn i arbeidsavtalen.

Kveldsarbeid

Utvalget foreslår utvidet mulighet til å arbeide mellom kl. 21.00 og 23.00 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det. Vi ser at dette gir en fleksibilitet for arbeidstakere som i faser i livet har behov for å kunne jobbe mindre f.eks. på ettermiddagstid, og heller ta igjen dette på kveldstid. Så lenge det ikke byr på utfordringer fordi flere arbeidstakere må være til stede sammen på arbeidsplassen for å få jobben gjort, og arbeidsgiver samtykker til ordningen, ser vi det som et positivt tiltak for et mer fleksibelt arbeidsliv å åpne for arbeid mellom 21.00 og 23.00 uten at dette regnes som nattarbeid.

Med hilsen

 

Bjørg Ravlo Rydsaa

Administrerende direktør

                                                                                                                    Barbro Noss

Juridisk rådgiver