Høringssvar fra SAMFO

NOU 2016 nr 1- ARBEIDSTIDSUTVALGET - REGULERING AV ARBEIDSTID - VERN OG FLEKSIBILITET

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

Det vises til høring vedrørende ovennevnte NOU 2016:1.

 

SAMFO er en arbeidsgiverforening med 203 medlemsbedrifter som sysselsetter nær 30.000 ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukersamvirket (Coop) og boligsamvirket.

 

SAMFO har følgende kommentarer:

 

Kapittel 11 om utvalgtes overordnede vurderinger

SAMFO støtter i hovedsak de vurderinger og forslag som utvalget presenterer. Det er således ingen grunn til å endre hovedinnretningen i dagens avtalesystem.

 

SAMFO er enig i at dagens lovverk bør gjennomgås med sikte på å få til en mer pedagogisk fremstilling av kapittelet vedrørende struktur, begrepsbruk og språk.

 

SAMFO kan ikke umiddelbart se behov for at det skal gjøres ytterligere tiltak vedrørende veiledning om arbeidstidskapittelet slik det foreslås i avsnitt 11.8.6. I så fall skal en slik informasjon utarbeides i samarbeid med arbeidslivets parter.

 

Kapittel 12 om særregulering basert på kjennetegn ved stillingen

SAMFO er enig i at § 10-12 første og annet ledd om ledende og særlig uavhengig stilling videreføres.

 

SAMFO støtter ikke forslaget fra utvalgets flertall i avsnitt 12.5.3 om at kriteriene for særlig uavhengig stilling skal presiseres i lovteksten. SAMFO mener det er tilstrekkelig at det eventuelt utarbeides en veiledning i overensstemmelse med forslag i avsnitt 12.5.6. Veiledningen skal i så fall utarbeides i samarbeid med arbeidslivets parter.

 

SAMFO anser det som hensiktsmessig at det stilles krav til at det skal fremgå av arbeidsavtalen at arbeidstakeren er unntatt arbeidstidsreglene i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 første eller annet ledd, og at dette tas inn i arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd. Krav om at det skal fremgå av arbeidsavtalen bør kun gjelde for arbeidsavtaler som er inngått etter en eventuell ikrafttredelse av en ny slik bestemmelse.  

 

SAMFO støtter flertallets forslag om at det innføres "delvis uavhengig stilling" som er unntatt sentrale bestemmelser i arbeidstidskapitel. SAMFO finner at hovedkriteriene som er lagt til grunn for at oppfylle kravet til stillingstypen er relevante. SAMFO anser det også som hensiktsmessig at det som stilles som tilleggsvilkår i vurderingen av om det foreligger en delvis uavhengig stilling, at det er inngått en individuell avtale. Videre støttes forslaget om at arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd endres slik at det skal fremgå av arbeidsavtalen at vedkommende har en "delvis uavhengig" stilling.

 

SAMFO støtter forslaget om at det utarbeides en veiledning til en ny bestemmelse, men at dette skal skje i samarbeid med arbeidslivets parter.

 

Kapittel 13 om særregler for skift- og turnusarbeid

SAMFO slutter seg til forslaget fra utvalgets flertall om endringer av særregler for virksomheter med skift- og turnusarbeid.

 

Kapittel 16 om søndagsarbeid

SAMFO slutter seg til forslaget fra utvalget.

Kapittel 17 om kveldsarbeid

SAMFO støtter i hovedsak vurderinger og forslag til endringer vedrørende kveldsarbeid slik det er oppsummert i avsnitt 17.5.6. SAMFO mener dog at nattarbeid bør være definert som arbeid mellom 23:00 og 06:00.

 

 

 

 

 

 

Vedlegg

Til toppen