Høringssvar fra Heidi Falk Hjortdahl

NEI! Ikke raser arbeidstidsordningene og hviletid i helsevesenet!

Dato: 05.06.2016

Svartype: Med merknad

I 2016 har vi en allerede dokumentert mangel på helsepersonell. Det er stort rekrutteringsbehov både nå og i framtiden. Da er det viktig å bevare gode og forutsigbare arbeidstidsordninger i helsevesenet, og sikre arbeidstid som er helsefremmende – ikke helsehemmende.

Forskning på arbeidstid viser at skift- og turnusarbeid er helsebelastende. Statens egen forskningsinstitusjon, STAMI, leverte i 2014 en omfattende rapport som dokumenterer dette. Kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder: Psykisk helse, søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer er områder som berøres. I tillegg til dette kan søvnmangel og slitenhet på grunn av turnus og særlig kort hviletid føre til økt risiko for feil og ulykker, herunder både med risiko for pasientsikkerhet og med risiko for den enkelte ansatt. Forskningen viser også at lav innflytelse og manglende medbestemmelse på egen arbeidssituasjon har negativ innvirkning på psykisk helse.

Det er også et paradoks at utvalget foreslår å svekke tillitsvalgtes rolle når Spekter-leder Anne Kari Bratten, og flere med henne, i andre sammenhenger snakker varmt om den norske modellen og trepartssamarbeidet.

I kapittel 13.4.5 skriver Arbeidstidsutvalget at «Mens en utvidet adgang til unntak vil kunne øke risikoen for negative helseeffekter av lang og ubekvem arbeidstid noe, kan bidraget til økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse føre til en samlet samfunnsmessig gevinst». Med dette sier altså utvalgets flertall at de er villige til å ofre arbeidshelsa til de som jobber turnus med behov for gjennomsnittsberegning og redusert hviletid, til fordel for samfunnet. Å ofre ansattes arbeidshelse er ikke en fordel for samfunnet. Det er heller ikke en fordel for helsevesenet med dets eksisterende og fremtidige behov for arbeidskraft. Vi snakker om arbeidstakere som skal klare å stå i arbeid til pensjonsalder.

http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/forskning-skiftarbeid-kan-skade-hjernen/a/23328864/

http://forskning.no/forebyggende-helse-menneskekroppen-sykdommer-arbeid/2014/07/skiftarbeid-oker-diabetes-risiko

http://forskning.no/sovn/2013/01/sykepleiere-mister-sovn-av-skiftarbeid

http://forskning.no/forebyggende-helse-hjernen-arbeid/2016/05/skiftarbeid-gir-tidligere-aldring-av-hjernen

http://forskning.no/sykdommer-kreft/2013/07/doblet-kreftrisiko-ved-langvarig-skiftarbeid

http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=79361

http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=79361

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/for-lite-kunnskap-om-hms-konsekvenser-av/id469795/

http://www.helhetligliv.no/2015/05/negative-helsekonsekvenser-av-skiftarbeid/


HVILETID! 
Dagens ordninger må bestå, og heller gi økt hviletid. 
Marginal hviletid er helsefarlig.
Døgnkontinuerlig skiftarbeid er direkte helsefarlig. 

Alt dette er kjent gjennom mange års forskning og arbeidslivserfaringer fra personell som har turnus eller skiftarbeid. 
Det er en helhetlig forståelse av effekten av HVILETID som må til. 
Man rekrutterer ikke nye folk inn i helsesektoren med å rasere dagens hviletider! Tvert imot