Høringssvar fra Finansforbundet i Gjensidige Forsikring ASA

Høringssvar fra Finansforbundet i Gjensidige Forsikring ASA

Dato: 30.05.2016

Svartype: Med merknad
  • Vi må holde på normalarbeidsdagen 08-16, alt utover dette skal kompenseres. Kl 2100-0600 er per definisjon kveld/natt. Vi mener en forenkling av regelverket vil undergrave vår normalarbeidsdag og de kompensasjonsordningene denne medfører. Stiller også spørsmål vedrørende reel frivillighet i slike saker. Gruppepress, lønnsvurderinger etc. kan gjøre at enkelte føler seg presset til å jobbe frivilling kveld og natt. Det finnes i dag mange avtaler i bedriftene når det gjelder ettermiddags-, kvelds- og nattarbeid som gjør at bedriftene får dekket sine behov og ulempen for de ansatte kompenseres. Dette er etter vårt syn tilstrekkelig. Og en gjennomsnittsberegning 37,5 eller 40 timer uken, uansett når på døgnet arbeidet er utført, er helt uaktuelt.

 

  • Fleksibelt for arbeidsgiver er det samme som redusert inntekt eller redusert frihet for arbeidstaker, og en ytterligere svekkelse av det vernet som AML skal gi arbeidstakere.

 

 

  • Utvide begrepet uavhengig stilling kan ikke aksepteres. Dette er misbrukt nok som det er i dag og burde heller strammes inn. Dagens regelverk undergraves i bedriftene. Det er et overforbruk av særlig selvstendige stillinger. Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å tynne ut dagens regelverk. Det bør heller lages klarere definisjoner på hva som er særlig selvstendig stilling og hva som faller utenfor regelverket. Vi trenger ikke flere løsninger som gjør det vanskeligere å håndheve.

Hele kap.7 i høringen ser på forhold mellom arbeidstidsordninger og helse og forskning innenfor dette feltet, og dette alene bør være nok for å argumentere for opprettholdelse av normalarbeidsdagen. Om man blir nødt til å arbeide på en slik måte at det går ut over helsen på sikt, da er det minste man kan forlange fra arbeidsgiver at de kan betale ekstra for det.  

Arbeidstakersiden må ikke vike, myke opp eller gjøre arbeidstidsreglene mer fleksible for arbeidsgiver, slik at arbeidstaker taper økonomisk.