Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høringssvar NOU 2016 1 Arbeidstidsutvalget

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

1.1        Til kapittel 12 Særregulering basert på kjennetegn ved stillingen

I dag er arbeidstakere med særlig uavhengig stilling unntatt fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Utvalget har pekt på problemer med å avgrense hvilke stillinger som kommer inn under begrepet "særlig uavhengig stilling". KD vil peke på at flere høyere utdannings- og forskerstillingene kommer inn under begrepet slik det er i dag. Det avgjørende vil imidlertid ikke være stillingsbetegnelsen, slik at det må foretas en konkret vurdering. Det vises til pkt. 12.5.3. Unntak for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, side 199 der stillingen som professor er omtalt. KD legger til grunn at det samme som hovedregel også gjelder dosenter, førsteamanuensis og førstelektor. Rent unntaksvis kan det etter en konkret vurdering også gjelde arbeidstakere i andre utdannings- og forskerstillinger.

 

KD mener det er positivt med innføring av særregler for "delvis" uavhengig stilling. Selv om mange undervisning- og forskerstillinger i dag er særlig uavhengige, vil det for mange i andre undervisnings- og forskerstillinger som ikke har en slik stilling, men likevel har stor fleksibilitet, kunne være en fordel at det kan avtales at de kommer inn i (ny) gruppe som ha "delvis" uavhengig stilling, som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, med unntak av aml § 10-2 første, andre og fjerde ledd og § 10-7. Det er videre foreslått at arbeidstakere som er i delvis uavhengig stilling, og har inngått avtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, skal ha "en arbeidstid som ikke skal overstige 48 timer gjennomsnittlig samlet arbeidstid (inkludert overtid) per uke over 16 uker, og skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. En slik mulighet vil være en stor fordel for personale som jo selv velger når de skal forberede seg til undervisningen selv om de ikke er i en særlig uavhengig stilling.

 

Vi har ellers merket oss at utvalget mener det er behov for en presisering og tydeliggjøring av kriterier for når en stilling kan sies å være "særlig uavhengig". Flertallet, som foreslo unntak for "delvis uavhengig stilling", understreket at ettersom arbeidstakere i delvis uavhengig stilling vil være unntatt fra store deler av arbeidstidskapitlet, er det viktig at det er klare grenser for bruken av stillingskategorien. Vernehensyn tilsier at terskelen bør være høy for å gi stillingsgrupper unntak fra arbeidstidsbestemmelser. Det er derfor ønskelig at det utarbeides presise retningslinjer for bruken av denne kategorien, og at dette fortrinnsvis skjer sammen med partene i arbeidslivet. KD ønsker at representanter for statlige arbeidsgivere, for eksempel ved de store universitetene også skal kunne bidra her.

 

1.2        Til kapittel 17 Kveldsarbeid

KD har merket seg at forslaget om å åpne opp for at arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00 ikke skal regnes som nattarbeid blant annet har blitt kritisert for å gjøre det vanskeligere for kvinner å kombinere jobb med omsorgsansvar og samtidig ta hensyn til egen helse. KD mener at dette er et moment som må vurderes i sammenheng med positive sider ved at arbeidstaker frivillig har mulighet til å forskyve arbeidstiden. KD er positiv til at arbeidstakere som ønsker det, i de tilfellene det ikke medfører ulempe for arbeidsgiver, kan legge deler av arbeidet til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00 uten at dette skal regnes som nattarbeid. KD mener det er viktig at ordningen er frivillig for arbeidsgiver, og at den ikke gir arbeidstaker en ensidig rett til å forskyve arbeidstiden. Forutsetningene for hva som er mulig vil variere innen samfunnssektorene. KD mener det er hensiktsmessig at avveininger mellom behov for fleksibilitet og beskyttelse avklares ved avtale innen den enkelte sektor, for eksempel slik det er gjort i statens fleksitidsavtale.

 

Til toppen