Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 28.06.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 15. januar 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.