Høringssvar fra Den norske jordmorforening

HØRINGSSVAR NOU 2016 1 ARBEIDSTIDSUTVALGET

Dato: 01.06.2016

Svartype: Med merknad

HØRING - NOU 2016: 1

ARBEIDSTIDSUTVALGET

Den norske jordmorforening (Dnj) ønsker å takke for tilliten vi har fått som høringsinstans. Dnj ønsker å komme med følgende innspill/bemerkninger til høringsdokumentet.

Innledende bemerkninger

Dnj er som arbeidstakerorganisasjon skeptisk til den økende tendensen til å ville svekke de bestemmelser som skal verne arbeidstakerne. Dnj er klar over at lovverket må utvikles i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig men utviklingen må ikke skje i strid med de grunnleggende premisser som vår moderne arbeidsrettslovgivning bygger på. Endringer i arbeidsmiljøloven må ikke bidra til at arbeidstakernes kollektive rett til medbestemmelse reduseres.

Kommentarer til kapittel 12: Særregulering basert på kjennetegn ved stillingen

Dnj er kritiske til at stadig flere arbeidstakere skal unntas arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og støtter ikke det som blir foreslått om å utvide ordninger som vil unnta flere fra reglene i arbeidsmiljøloven som går på arbeidstid.

Kommentarer til kapittel 13: Særregler for skift- og turnusordninger

Dnj stiller seg kritisk til forslagene til flertallet i kapittel 13 om særregler for skift- og turnusordninger. Dnj er prinsipielt uenig i at arbeidsgiver ensidig skal gis en rett til å sette opp arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning av arbeidstid, uten en godkjennelse fra tillitsvalgt. Dnj mener forslaget undergraver en av våre tillitsvalgtes viktigste oppgaver, nemlig å ivareta arbeidstakerens rettigheter gjennom godkjennelse av arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning.

 

Etter dagens arbeidsmiljølov har arbeidsgiver og arbeidstaker, ved tillitsvalgte, mulighet til å inngå avtaler om gjennomsnittsberegning. Dnj sin erfaring er at denne muligheten fungerer bra slik den foreligger i dag. Hensynene til medbestemmelse og medvirkning bør veie tyngre enn de hensyn flertallet mener taler for en endring.

 

Partssamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner bygger på en norm om å tilstrebe samlende løsninger. Vi har en lang tradisjon i Norge for å følge disse prinsippene om medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte. Turnus og skiftarbeid er mer helseskadelig enn dagarbeid, og derfor har det alltid vært viktig at turnuser settes opp i samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for å begrense skadevirkningene. De tillitsvalgte sitter på verdifull informasjon og kompetanse på den enkelte arbeidsplass lokalt og det er viktig at dette tas med i vurderingene av gjennomsnittsberegning av arbeidsplaner.

 

Dnj har flesteparten av sine medlemmer arbeidende i turnusstillinger. Dette er som kjent, og som påpekt i NOU’en, en arbeidsform som både er belastende for ens helse og dokumentert med en risiko for helseskader over tid. Denne arbeidsformen utgjør også en risiko for sikkerheten til pasient/bruker. Blant annet av disse grunnene har man i arbeidsmiljøloven regler for medbestemmelse og påvirkning, hvor tillitsvalgte, som verner om arbeidstakernes interesser og kjenner de lokale forholdene, skal bli hørt og godkjenne denne typen arbeidsformer.

 

I Dnjs øyne vil denne store svekkelsen av tillitsvalgtes rettigheter gi arbeidsgiver mer styringsrett, dette vil igjen kunne føre til kortere hviletid og hyppigere helgevakter.

 

Mer søndagsarbeid er ikke veien å gå for å øke heltidsarbeidende og få bukt med ufrivillig deltid i helsesektoren. Jordmødre ønsker ikke å gå opp i stillingsprosent hvis det innebærer mer helgearbeid. Å jobbe hver tredje helg er belastende nok i seg selv. Dnj er for å kunne inngå avtaler på den lokale arbeidsplassen om f.eks. økt helgearbeid på frivillig basis, men det skal ligge en kompensasjon til grunn og det skal være fullt ut frivillig fra arbeidstakers side. Slik lovverket foreligger i dag er det fullt ut mulig. Det er også et faktum at Norge trenger å rekruttere mange helsearbeidere i fremtiden og Dnj mener mer helgearbeid og en høyere arbeidsbelastning vil føre til det motsatte hva gjelder å rekruttere mange nok helsearbeidere.

 

Dnjs erfaring er at den ufrivillige deltiden må arbeides med på andre måter enn slik flertallet ser på det i arbeidstidsutvalget. Å gi arbeidsgiver utvidet styringsrett til å trumfe gjennom gjennomsnittsberegning av turnusplaner vil i Dnjs øyne føre til at flere heller blir «frivillige deltider», fordi det vil føre til en større belastning å måtte gå flere helgevakter og lengre vakter. Dnjs syn er at tillitsvalgtes rolle i arbeidet med turnusplaner er så sentral og viktig, og de nevnte hensyn bak veier så tungt opp mot de effektivitetshensyn flertallet i arbeidstidsutvalget nevner, at regelverket ikke kan endres.

Kommentarer til kapittel 16: Søn- og helgedagsarbeid

Dnj er positive til at utvalget ikke ønsker å endre reglene om søndag- og helgedagsarbeid i arbeidsmiljøloven.

Kommentarer til kapittel 17: Kveldsarbeid

Dnj er kritiske til at flertallet i utvalget ønsker å utvide kveldsarbeidsbegrepet. Selv om utvalget presiserer at dette ikke vil innebære en utvidelse av nattarbeidsbegrepet så er Dnj bekymret for at en slik åpning vil ha fremtidige konsekvenser og føre til på sikt at nattarbeidsbegrepet utvides og den daglige fritiden vil viskes ut.

 

Dnj ønsker Arbeids- og sosialdepartementet lykke til med det videre arbeidet.

 

Kirsten Jørgensen

Politisk leder, Den norske jordmorforening

Vedlegg