Høringssvar fra NTL Sentralforvaltningen

Arbeidstid - veien til 6-timersdagen

Dato: 10.05.2016

Svartype: Med merknad

Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har gitt nye arbeidsformer og arbeidsverktøy for mange arbeidstakere. Mulighetene til kommunikasjon og informasjonsutveksling har blitt forbedret. Dette har gitt mer flytende grenser mellom arbeidstid og fritid.

Arbeidstidens sosiale konsekvenser er viktige, spesielt for familieliv. Av arbeidsrelaterte faktorer er arbeidstidens plassering og tilrettelegging av stor betydning for balansen mellom arbeid og privatliv, og forskning viser at arbeid utenfor normalarbeidsdagen kan ha en negativ innvirkning på balansen mellom arbeid og privatliv.

6. januar 2016 kom NOU 2016:1 «Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet». Forslagene fra Arbeidstidsutvalget legger gjennomgående opp til at vi skal jobbe mer. Flere av forslagene uthuler normalarbeidsdagen. Ett av disse er at arbeidsmiljølovens bestemmelser endres slik at forbudet mot nattarbeid ikke hindrer kveldsarbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 dersom arbeidstaker ønsker det. Dette forslaget er NTL Sentralforvaltningen imot. Arbeidstidsutvalget foreslår at den generelle hviletiden på 11 timer ikke skal bli mindre. Det er bra.

NTL Sentralforvaltningen mener det er grunnleggende viktig å bevare normalarbeidsdagen. Vi mener at forslaget om kveldsarbeid ikke er med på å gjøre hverdagen lettere for omsorgspersoner i tidsklemma, slik arbeidstidutvalget begrunner forslaget med. Forslaget opprettholder eller øker presset på arbeidstakerne og virker dermed negativt på balansen mellom jobb og hjem. Allerede er arbeidspresset høyt, og forventninger og høye ambisjoner, både egne og andres, legger et press på tilstedeværelse og/eller leveranse. Det å gjøre arbeidstakerne mer tilgjengelige for arbeid mener vi ikke er en god løsning. NTL Sentralforvaltningen mener at alle skal ha mulighet for å stå lenge i jobb, ha et arbeidsfellesskap på arbeidsplassen, ha forutsigbar arbeidstid, og ha reell mulighet til å kombinere jobb og privatliv.

Arbeidstidsutvalgets flertall foreslår endringer på skift- og turnusarbeid som innebærer en kraftig styrking av arbeidsgiversiden. Dette er vi svært kritiske til.  Vi mener det også er feil å kutte i hviletidsbestemmelsene for arbeidstakere i skift- og turnus. Den generelle hviletiden på 11 timer må beholdes. Mindretallet viser til at skiftarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager bidrar til økt risiko for en rekke helseskader. De påpeker at det er solid vitenskapelig enighet om at muligheter for medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i arbeidsmiljøet.

Delvis uavhengig stilling blir foreslått som en ny kategori. Disse arbeidstakerne er blant de som trenger mest beskyttelse, da de ofte presses fra to kanter, arbeidsgiver og for eksempel kunder og brukere. Vi støtter mindretallet som mener forslaget vil innebære en alvorlig maktforskyvning.

Forslagene fra Arbeidstidutvalget legger som en forutsetning konklusjonen i Perspektivmeldingen 2013. Her står det at vi i fremtiden må jobbe mer for å opprettholde dagens velferdsgoder. Konklusjonen i Perspektivmeldingen om økt arbeidsmengde forutsetter at veksten i privatkonsumet skal tredobles. Dette er ikke bærekraftig. Vi kan ikke øke veksten og forbruket i det uendelige av hensyn til miljø og klima.

Kortere arbeidstid er den beste løsningen for alle. Arbeidstidsreduksjon vil gjøre det enklere for flere å arbeide full stilling og bidra til å redusere forskjellene mellom kjønnene i inntekt og pensjonsopptjening.  Arbeidstidsforkortelse er et bedre svar på tidsklemma enn en åpning for arbeid på kveldstid.

NTL Sentralforvaltningen går inn for at deler av produktivitetsutviklingen i framtiden tas ut i form av arbeidstidsforkortelser.  Det er fortsatt mange lavtlønte i Norge, også i staten, og disse gruppene vil naturlig nok ikke være fornøyd med arbeidstidsforkortelser i stedet for lønnsøkning. Lavtlønte må løftes i årene framover sammen med en gradvis nedtrapping av arbeidstiden for alle. 30-timers uke er et langsiktig mål. I 1919 ble 8-timersdagen lovfestet. I 2019 bør vi ha kommet et godt stykke på vei mot 6-timersdagen.

-----

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt på NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 17.3.16