Høringssvar fra Kvinnepolitisk utvalg Sosialistisk Venstreparti

Høringssvar til Arbeidstidsutvalget

Dato: 22.06.2016

Svartype: Med merknad

Arbeidstidsutvalget kommer med flere forslag som omhandler regulering av arbeidstid for de som arbeider skift eller turnus og kvelds og nattarbeid. Utvalgets forslag angår mange kvinnerike arbeidsplasser. Kvinnepolitisk utvalg i Sosialistisk Venstreparti vil særlig peke på:

Den kvinnerike helse- og omsorgssektoren preges av høyt sykefravær, tidligpensjonering og mange ansatte i deltidsstillinger som for flere har sammenheng med stor belastning i arbeidet. Arbeidshverdagen er tøff i denne sektoren.

Konsekvensene av Arbeidstidsutvalgets forslag er at arbeidsgiver ensidig kan sette opp turnusene til disse arbeidstakerne. Reell innflytelse på egen arbeidssituasjon vet vi er en viktig faktor til godt arbeidsmiljø og har gode tradisjoner i norsk arbeidsliv. Utvalgets forslag går i feil retning og representerer en maktforskyvning i norsk arbeidsliv.

Arbeidstidsutvalgets forslag åpner opp for at turnusen totalt sett blir mer belastende med feks flere kveldsvakter, flere vaktskift med kort hviletid i mellom. Det er helseskadelig og feil retning å gå.

Helse- og omsorgssektoren har store utfordringer og skal ivareta livsviktige oppgaver. Arbeidsbelastningene i dag er store og Arbeidstidsutvalgets forslag vil forverre situasjonen. Pasientsikkerheten vil komme i fare.

Rekruttere og beholde tilstrekkelig arbeidskraft med den kompetanse som trengs, er en nødvendighet for å gi gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Utvalgets forslag er helsefarlig både for ansatte og pasientene . Utvalgets forslag vil hemme rekruttering og overgang til heltid og fremme flere sykemeldinger og tidligpensjonering.

 

 Mvh

 

Marthe Hammer, Kvinnepolitisk leder i SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Hammer, Kvinnepolitisk leder i SV