Høringssvar fra Transportarbeiderklubben Postnord Oslo

Høringssvar fra Transportarbeiderklubben Postnord Oslo

Dato: 21.06.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

 

Transportarbeiderklubben Postnord Oslo har mottatt til høring NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Styret har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering og mener at det ikke er behov for ytterlige endringer i dagens arbeidstidsregulering.

Transportarbeiderklubben mener at sammensetningen av ekspertutvalget uten en eneste deltaker fra arbeidstakersiden er en ren krigserklæring.

Transportarbeiderklubben reagerer med vantro på at slaktingen av arbeidsmiljøloven fortsetter med full styrke, etter de grusomme angrepene som ble gjennomført 1. juli 2015.

Transportarbeiderklubben mener at det er skandale at regjeringen først slakter arbeidsmiljøloven mot store protester, og deretter nedsetter et utvalg som skal utrede arbeidstidsreglene.

Transportarbeiderklubben ser at arbeidslivet med dagens lovverk har store skadevirkninger for Norske arbeidstakere, og mener at disse vil bli enda større med de foreslåtte endringer.

Transportarbeiderklubben ser at utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for ulykker og dødsfall i Norsk arbeidsliv i dag, og at denne arbeidstakergruppen vil bli enda mer utsatt med de foreslåtte endringer.

Transportarbeiderklubben er i harnisk over forslaget om at arbeidsgiver ensidig skal få bestemme skift- eller turnus i alle bransjer. Det finnes ingen tvil om at denne type arbeid har særlig store skadevirkninger, og burde heller vært strengere regulert enn det er i dag.

Transportarbeiderklubben er bastante motstandere av innføring av ny kategori "delvis uavhengig stilling". Kategorien "særlig uavhengig stilling" blir misbrukt under dagens lovverk, ytterligere oppmykning vil bety ytterligere misbruk.

Transportarbeiderklubben er motstandere av forslaget om at jobb mellom kl. 21-23 ikke skal regnes som nattarbeid. Arbeidstakere som jobber i dette tidsrommet er avhengige av bedre beskyttelse enn de har i dag, ikke dårligere.

Transportarbeiderklubben er sterke motstandere av forslaget om å utvide adgang til arbeid på søndag og helligdager. Arbeidstakere har behov for hvile og rekreasjon på disse dagene, og det skal de etter vår mening fortsette å ha mulighet til.

Klubbstyret i Transportarbeiderklubben Postnord Oslo.