Høringssvar fra LO i Trondheim

Høring - NOU 2016-1 Arbeidstidsutvalget - uttalelse fra LO i Trondheim

Dato: 17.06.2016

Svartype: Med merknad

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo

postmottak@asd.dep.no

Deres ref.: 16/100

Vår ref.: Mine dokumenter/korrespondanse/2016/Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget–uttalelse fra LO i Trondheim

 

Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget – uttalelse fra LO i Trondheim.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kampen om arbeidervernet. Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets inn­still­ing, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.

Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.

Utvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

LO i Trondheim reagerer spesielt negativt på følgende forslag fra arbeidstidsutvalget:

1)         At arbeidskraftkjøper ensidig skal kunne bestemme skift- eller turnus i alle bransjer.

2)         At jobb mellom klokka 21.00 og 23.00 - forskyvning av arbeidstida – ikke skal regnes som nattarbeid.

3)         At det skal gis utvidet adgang til å jobbe på søndager og helligdager.

4)         At det kan innføres en ny stillingskategori «delvis uavhengig stilling» som unntas samtlige regler som definerer eller begrenser alminnelig arbeidstid og overtid.

Arbeidsfolk organiserer seg fordi man ønsker kollektiv innflytelse over blant annet arbeidstid og organiseringen av denne i form av arbeids- og turnusplaner i bedriftene. Utvalgets forslag vil føre til flere individuelle avtaler og styrke arbeidskraftkjøpers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Tillitsvalgte får svekket sin posisjon på arbeidsplassene. Det strider mot fagbevegelsens grunn­leggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler. Vi avviser på det sterkeste utvalgets forslag.

 

Vi viser til høring utsendt 14.01.16 fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget - Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. I departementets høringsbrev fremgår det at «Utvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering og peker på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering.»

Høringsfrist er satt til 01.07.2016.

Vårt høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, samt i ordinær post.  

 

Kampen om arbeidervernet.

Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.

Fagutdanning, kompetanseheving og videreut­dann­ing, og fagbevegelsens krav om økt bedriftsdemokrati, har skapt bedrifter med høy produktivitet, nyskapings- og omstillings­evne.

Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets innstilling, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.

 

Utvalgets forslag svekker de tillitsvalgtes innflytelse og makt i bedriftene.

Utvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

 

Arbeidstid.

Ansatte blir av utvalget omtalt som en vareinnsats og helsemessige skadevirkninger bagatelliseres. LO i Trondheim er opptatt av at kroppens rammebetingelser ikke kan brytes ustraffet, jfr. blant annet arbeidsmedisinsk forskning.

LO i Trondheim reagerer spesielt negativt på følgende forslag fra arbeidstidsutvalget:

1)         At arbeidskraftkjøper ensidig skal kunne bestemme skift- eller turnus i alle bransjer.

Vi mener at arbeidstidsutvalgets begrunnelse for dette forslaget er verken forankret i konkrete behov eller i en analyse av konsekvensene det kan få i ulike typer virksomheter.

2)         At jobb mellom klokka 21.00 og 23.00 - forskyvning av arbeidstida – ikke skal regnes som nattarbeid.

Vi mener en slik forskyving av arbeidstiden kan føre til at det på sikt blir vanskeligere for kvinner å kombinere jobb med omsorgsansvar og samtidig ta hensyn til egen helse. Dette kan bidra til å forsterke de tradisjonelle kjønnsmønstre for arbeidsdeling i familien.

3)         At det skal gis utvidet adgang til å jobbe på søndager og helligdager.

Vi mener det presset fra arbeidskraftkjøperne vil økes for å utvide driftstiden til slike dager. Midlertidig ansatte, deltidsansatte og innvandrergrupper kan presses til søndagsarbeid under trussel om at de ellers ikke får jobbe lenger.

4)         At det kan innføres en ny stillingskategori «delvis uavhengig stilling» som unntas samtlige regler som definerer eller begrenser alminnelig arbeidstid og overtid.

Vi mener det bør være en høy terskel for unntak ut fra vernehensyn som skal ivareta helse i et langsiktig perspektiv. Vi ser ingen grunn til at flere stillingsgrupper skal unntas.

 

Arbeidsfolk organiserer seg fordi man ønsker kollektiv innflytelse over blant annet arbeidstid og organiseringen av denne i form av arbeids- og turnusplaner i bedriftene. Utvalgets forslag vil føre til flere individuelle avtaler og styrke arbeidskraftkjøpers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Tillitsvalgte får svekket sin posisjon på arbeidsplassene. Det strider mot fagbevegelsens grunn­leggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler. Vi avviser på det sterkeste utvalgets forslag.

 

Vennlig hilsen

 

------------------------------                                             --------------------------------      

John-Peder Denstad                                                  Svein Åge Samuelsen

leder                                                                          1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Kopi: LO i Norge

 

Vedlegg