Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høring Arbeidstidsutvalgets rapport

Dato: 30.06.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg