Høringssvar fra Sykehusbygg HF

Svar på høring - NOU 2016_25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - svar fra Sykehusbygg HF

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg