Forsiden

Høringssvar fra Eid Kommune

NOU 2016 25 Høyringssvar frå Eid kommune

Dato: 02.03.2017

Svartype: Med merknad

Høyringssvar vedteke i Helse- og sosialutvalet 02.03.17:

Eid kommune sluttar seg til utvalet sine generelle endringsforslag, jamfør punkt 10.1.

Eid kommune sluttar seg også til utvalet si tilråding om ei organisering der ein framleis skal ha regionale avgjerdsnivå i form av regionale helseføretak.

Eid kommune meiner at dei lokale helseføretaka bør halde fram som eigne rettssubjekt i ein regional modell.

Bakgrunnen for høyringssvaret kjem fram gjennom vedlagde saksframlegg.

 

Vedlegg