Forsiden

Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

NOU 2016 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan skal statens eierskap innrettes framover?

Dato: 16.02.2017

Svartype: Med merknad

VEDTAK

For å opprettholde og videreutvikle en desentralisert sykehusstruktur innenfor helseforetaksmodellen og for å sikre nødvendig legitimitet og brukermedvirkning både lokalt og regionalt bør

  •  regionnivået opprettholdes som beslutningsnivå og
  •  de lokale helseforetakene videreføres som egne rettssubjekt

med definerte roller, ansvar og myndighet.

Oppland fylkeskommune støtter forslagene om ytterligere formalisering av lokale og regionale samhandlingsarenaer og forankringen av disse.

I det videre arbeid bør styrker og svakheter ved helseforetaksmodellen som sådan vurderes opp mot alternative modeller, herunder modeller hvor sykehusene underlegges politisk styring gjennom direkte tilknytning til forvaltningen

 

Vedlegg