Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementets høringssvar

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet har ingen kommentarer eller merknader til utvalgets vurderinger og forslag om styringsmodell og antall enheter for spesialisthelsetjenesten.

 

Kunnskapsdepartementet har imidlertid særlig merket seg forslagene om organisering av eiendomsforvaltningen. Spesialisthelsetjenesten står overfor samme utfordringer som UH-sektoren. Det er et betydelig behov for vedlikehold av bygningene og etterslepet har økt over tid. Midler til vedlikehold må økes med flere hundre mill. kroner for å sikre et verdibevarende vedlikehold.

 

Et flertall av utvalget går inn for å etablere en husleieordning (kostnadsdekkende leie) og egne regionale eiendomsenheter. Tanken er at husleieordning og samling av eiendomsforvaltning skal gi insentiver til arealeffektivitet, tilstrekkelig vedlikehold og profesjonalisering av forvaltningen. Dagens helseforetak har insentiver til arealeffektivisering da systemet innebærer at helseforetakene bærer alle kostnadene fullt ut. Men flertallet av utvalget mener at innføring av kostnadsdekkende husleie på nivået under (internhusleieordninger) kan stimulere til ytterligere arealeffektivisering og et bedre system for å sikre midler til vedlikehold.

 

Kunnskapsdepartementet vil minne om at universitetene, og til dels også høyskolene, benytter arealer ved sykehusene til sin virksomhet, primært til medisinutdanning og forskning. Universitetene har for en stor del bruksrett til disse arealene, jf. Husebekk-rapporten. En eventuell etablering av husleieordning ved universitetssykehusene må sikre videreføring av UH-sektorens bruksrett til arealer i sykehusene. Kunnskapsdepartementet har videre registrert at det er uenighet om hvem som skal bekoste utgifter til drift og vedlikehold av disse arealene. Det må derfor etableres et ryddig ansvarsforhold mellom universiteter, høyskoler og helseforetakene om håndtering av drift og vedlikeholdsutgifter knyttet til UH-arealene i sykehusene, før husleieordninger kan innføres.

 

Videre vil Kunnskapsdepartementet fremheve betydningen av et godt samarbeid mellom helseforetak og universiteter og høyskoler både når det gjelder forskning og utdanning og at organiseringen av spesialisthelsetjenesten vil ha betydning for samarbeidet. NOUen beskriver i korte trekk forholdet mellom de regionale helseforetakene og universiteter og høyskoler. Videre beskrives konsekvensene de alternative modellene for organisering vil ha for forholdet til universiteter og høyskoler. Medisindekanene skriver i sitt innspill til NOUen (dette er sitert ved flere anledninger) at det er viktig å bevare det regionale nivået for samhandling med universitetene og at etableringen av et regionalt nivå i sin tid har ført til et betydelig bedre samarbeid innenfor utdanning og forskning.

 

Kunnskapsdepartementet forventer å bli involvert i HODs arbeid med oppfølging av NOUen og KD ønsker å bidra aktivt i oppfølgingen.