Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høring om NOU 2016-25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

 Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for nærmere 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO vil med dette komme med våre innspill på NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Vi gir et kort høringssvar basert på innspillet vi ga til Kvinnslandsutvalget i 2015[1].

Der poengterte vi blant annet følgende:

FO mener en eventuell omorganisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten må baseres på at det gir gevinst, og at det vurderes kritisk hvorvidt gevinsten er stor nok til å forsvare kostnader knyttet til omorganisering. Når det gjelder fremtidens sykehusstruktur mener vi det må være demokratisk kontroll og politisk styring av sykehusene, og spesialisthelsetjenestene må være offentlig drevet. Lokalsykehusene må bestå og lokalbefolkningen oppleve nærhet til sykehusenes basisfunksjoner. Målet for spesialisthelsetjenestene må være å sikre likeverdige tjenester uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi og geografisk bosted.

En målsetting som tydelig viser hvordan helsetjenestene kan styrkes må ligge til grunn for eventuelle endringer i spesialisthelsetjenesten. FO kan ikke se at gevinsten med omorganisering, slik de skisseres i de fire ulike alternativene i NOU’en, er store nok. Dette tydeliggjøres av dissensene i utvalget.

Vi er blant annet bekymret for forslagene som fjerner regionsinndelingen, fordi vi mener at nettopp regionsleddene er svært viktig i forbindelse med å skape lokal forankring og demokratisk legitimitet.

Demokratiske beslutningsprosesser og ansattes medbestemmelse må ivaretas, samtidig som pasienten og pasientens interesser hele tiden settes i sentrum. Derfor blir samhandlingen mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenestene viktig. Er det utfordringer i dette samspillet, bør heller ressursene settes inn for å forbedre dette, og det kan vi ikke se at forslagene gjør.

FO mener derfor dagens modell for organisering og styring av spesialisthelsetjenestene må beholdes og videreutvikles. Kvinnslandsutvalget bør få et nytt mandat for å se på om det finnes endringer som kan gjøres innenfor dagens organisering, med forslag til målbare forbedringer.

 

Med vennlig hilsen

Mimmi Kvisvik

Andreas Pedersen Kikvik

Forbundsleder

Rådgiver   

 

[1] http://nettsteder.regjeringen.no/kvinnslandutvalget/files/2016/03/Innspill-fra-Fellesorganisasjonen-FO-til-Kvinnslandsutvalget-ny-organisering.pdf

Vedlegg