Forsiden

Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Høringssvar til NOU 2016-25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 03.03.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsutkast NOU 2016:25, sendt i brev av 5. desember 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet med høringsfrist 3. mars 2017.

Statens helsetilsyn har ingen kommentarer til de foreslåtte modellene for organisering av spesialisthelsetjenesten.

 

Med hilsen

 

Jo Kittelsen etter fullmakt                                        Ragnar Hermstad

assisterende direktør                                              avdelingsdirektør