Forsiden

Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommunes høringssvar på Kvinnsland utvalgets utredning

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Øvre Eiker kommune har gjort følgende vedtak i kommunestyresak 21/17: 

Kvinnslandsutvalgets utredning om styringssystem for sykehusene tas til etterretning.

Øvre Eiker kommune er opptatt av at kommunene møter personer med myndighet og evne til gjennomføring av samhandlingen med sykehusene.

Øvre Eiker kommune støtter Kvinnlandsutvalgets utredning, vurderinger og konklusjoner.

Begrunnelse

Organisering av sykehusene er viktig for samhandling med kommunesektoren. Ryddige styringslinjer og myndighet på rett nivå vil bidra til bedre samhandling mellom aktørene i helsetjenesten.