Forsiden

Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Høring - NOU 2016 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til tidligere innsendt høringssvar. Det manglet dessverre en side i dokumentet som var vedlagt høringssvaret. Oversender vedlegget på nytt.

Vedlegg