Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

NOU 2016-25 Organisering og styring av spesisslisthelsetjeensten

Dato: 02.03.2017

Svartype: Med merknad

Fylkestinget i Nordland behandlet saken i februar 2017. Nedenfor følger vedtak i FT-sak 035/2017 som er fylkestingets høringsuttalelse.

Hele saksframlegget med vedtaket/høringsuttalelsen kan finnes på nfk.no under Poltikk - Fylkestinget - Møteplan med saker.

FT 035/2017

Vedtak

Fylkestinget i Nordland uttaler følgende til NOU 2016:25 Organisering og styring av

spesialisthelsetjenesten:

1. Det er et mål å sikre likeverdige sykehustjenester over hele landet og samtidig ha rom for lokale tilpasninger. Nordland fylkesting mener at ingen av de 3 modellene som er utredet i følge utvalgets mandat, i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for brukermedvirkning og muligheter for lokal og regional medvirkning i beslutningsprosesser om utvikling og styring av spesialisthelsetjenesten. Den fjerde modellen som utvalget har utredet, synes å være den beste av de forslagene som er lagt fram, men representerer også sentralisering av makt regionalt. Heller ikke denne modellen er å foretrekke. Et femte alternativ er at man går bort fra foretaksmodellen og forutsetter regioner som er store nok til å overta sykehusdrift som ansvarsområde.

2. Fylkestinget mener at dagens modell er bedre enn de skisserte løsningene fra Kvinnslandutvalget. Utvalget har også pekt på generelle endringsforslag med tilpasninger og forbedringer. Nordland fylkesting anbefaler at disse gjennomføres uavhengig av organisasjonsmodell. Videre påpeker fylkestinget at departementet må sikre at det blir fastsatt felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning i styrene.

3. Det regionale politiske nivået har kunnskap og oversikt når det gjelder lokale og regionale forhold og har også ansvar i forhold til regional utvikling. I utredningen er det fokus på behovet for nært samarbeid og samhandling med kommunene. Etablering av samhandlingsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og regionalt folkevalgt nivå er også viktig, og må formaliseres i større grad enn i dag, uavhengig av organisasjonsmodell. Fylkestinget mener det er uheldig at dette er lite omtalt i utredningen.

4. Fylkestinget viser til Helse Nords innstilling til vedtak i saken og peker spesielt på tilrådningen om at det må lovfestes et etablert rådsorgan mellom spesialisthelsetjenesten og representanter for regionale og kommunale myndigheter.

5. Nordland fylkesting peker på nødvendigheten av stedlig ledelse ved alle sykehus. Stedlig ledelse sikerer legitimitet og gode ansvarslinjer.

6. Fylkestinget støtter utvalgets vurdering om at manglende nasjonal samordning på IKT- området som en betydelig utfordring. På dette området er det viktig å finne gode løsninger og avklaring på hvilken politikk man skal ha framover, og vurdere sterkere nasjonal styring.

7. Fylkestinget viser også til vedtak i FT-sak 026/2016 :

«a. Tydeligere politisk styring og demokratisering av sykehusene er nødvendig. Beslutninger som tas må sikres legitimitet i befolkningen.

b. Stortinget må involveres sterkere enn i dag, eksempelvis ved å vedta langsiktige og forpliktende planer for sykehusene.

c. Etablering av formelle samhandlingsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten og regionalt folkevalgt nivå er viktig, og bør anbefales gjennom oppdragsbrevene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

d. Kvinnslandutvalget bør se på modeller som sikrer kommunene medvirkning og klageadgang på store beslutninger».