Forsiden

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Høring - NOU 2016 - 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 22.02.2017

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 06.02.2017

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

1. Akershus fylkeskommune anbefaler at organiseringen av spesialisthelsetjenesten ses i sammenheng med organisering av regionene etter regionreformen.

2. Det bør utredes en modell for styring av helseforetakene som ivaretar regional kunnskap og legger til rette for en bedre mulighet for folkevalgte på regionalt nivå til å påvirke overordnede beslutninger knyttet lokalisering av helsetjenester og arbeidsplasser.

Utvalgets behandling:

Votering:

 Fylkesrådmannens forslag punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).

 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 fram t.o.m. ordet «folkevalgte» ble enstemmig vedtatt.

 Ordene «på regionalt nivå» i punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP)

 Resten av punkt 2 etter «regionalt nivå» ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Akershus fylkeskommune anbefaler at organiseringen av spesialisthelsetjenesten ses i sammenheng med organisering av regionene etter regionreformen.

2. Det bør utredes en modell for styring av helseforetakene som ivaretar regional kunnskap og legger til rette for en bedre mulighet for folkevalgte på regionalt nivå til å påvirke overordnede beslutninger knyttet lokalisering av helsetjenester og arbeidsplasser. 

Vedlegg