Forsiden

Høringssvar fra Regionalt brukerutvalg i Helse Vest

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Dato: 01.03.2017

Svartype: Med merknad

Rapporten, NOU 2016: 25, er et grundig og godt arbeid som redegjør både for dagens modell og foreslåtte alternative modeller. På bakgrunn av erfaringer med dagens modell og rapporten mener Regionalt brukerutvalg i Helse Vest at det ikke er ønskelig å endre organisering av spesialisthelsetjenesten og at modellene som foreslås ikke er bedre enn dagens.

Vi mener:

  • En større omstilling vil kreve og koste mer enn man vil tjene på å endre organisering av helsevesenet. RBU frykter at en omstilling vil gå ut over sluttbrukerne - både pasienter og pårørende. Etter helseforetak reformen i 2002 har det vert en stabil forbedring på flere vesentlige punkter som eksempelvis fordeling av tilbud, utjevning av uønskede ulikheter og økonomisk styring.
  • Det er fornuftig å beholde eierskapet og de tre styringsnivåene som er i dag. Denne organiseringen fremmer å skape likeverdige helhetlige tjenester og best mulig ressursutnyttelse; lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Vi har erfart at det i de siste 10 årene har vert en reell positiv endring innen brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå. Å endre organisering og skifte struktur nå vil være å endre noe som først nå har fått den tiden det har trengt for å modnes og bli bredt implementert.

Fokus og innsats bør heller være å styrke samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, samt etablering av felles IKT-løsninger på tvers av region og nivå (primær-/spesialisthelsetjeneste).

Regionalt brukerutvalg i Helse Vest fraråder å gjøre store endringer innen styringsstruktur, forvaltning, organisering av helsetilbudet og ansvar. Vi mener det vil være svært uheldig å endre dagens modell, som over tid har gitt stabilt gode resultater.

 Regionalt brukerutvalg i Helse Vest

V/ leder Linn Bæra