Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune v/arbeidsutvalget (AU)

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 13.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak

1. Kvinnslandutvalgets alternative forslag om fortsatt regional styring av de offentlige sykehusene støttes. AU FN vil advare mot å legge ned de lokale helseforetakene.

2. AU FN mener utredningen ikke gir et godt nok grunnlag for å konkludere på hvilken nasjonal overbygning som velges.

En nasjonal overbygning må ivareta nasjonale oppgaver, overordnede strategiske oppgaver og eierskap.

Det er viktig at de lokale helseforetakene har lokal legitimitet og god forankring og samarbeid med andre helseaktører, inkl. primærhelsetjenesten.

3. De offentlige sykehusene er basisinstitusjoner for regional samfunnsutvikling, og bør derfor koordineres med øvrige viktige samfunnssektorer. Regionalpolitisk samspill med sykehusene bør derfor videreutvikles.