Forsiden

Høringssvar fra Bærum kommune

Bærum kommunes høringssvar til NOU 2016/25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 23.02.2017

Svartype: Med merknad

Hovedutvalg Bistand og omsorg vedtok på møte 08.02.17 følgende høringssvar:

Bærum kommunes høringssvar til NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

Generelt:

Kommunens utviklingstrekk har stor betydning for planlegging av fremtidige helsetjenester. Spesialisthelsetjenesten må utvikle sine tilbud i dialog med kommunene, og få til gjensidig samarbeid. Organiseringen av spesialisthelsetjenesten må ses i sammenheng med kommunenes oppgaver og interesser for å sikre befolkningen likeverdige tjenestetilbud med god kvalitet gjennom effektiv utnyttelse av ressursene. God samhandling mellom forvaltningsnivåene bidrar til at innbyggerne opplever en helhetlig helsetjeneste og at det politisk og administrativt er fokus på gode løsninger på de faglige og samfunnsøkonomiske utfordringene helsetjenesten står ovenfor.

Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 11 (2015-2016)) understreker at utgangspunktet for organiseringen av spesialisthelsetjenesten skal være at befolkningen i helseforetakenes opptaksområde, gis et helhetlig og kvalitetsmessig godt spesialisthelsetjenestetilbud, der de enkelte sykehusene har avklart arbeidsfordeling, samarbeider tett og er i god dialog med kommunene.

Kommentarer til innholdet:

Bærum kommune støtter utvalget i at det er viktig å sikre at Nasjonal helse- og sykehusplan (2016– 2019) blir et reelt og hensiktsmessig verktøy for den nasjonale politiske styringen av sykehusene. Planen vektlegger tiltak for mer nasjonal styring og koordinering for å bidra til større likhet i tjenestetilbudet, bedre samordning og bedre ressursutnyttelse.

Størrelsen på opptaksområdet til helseforetakene har betydning for å sikre god dialog mellom sykehuset og kommunene. Reel medvirkning og deltakelse i utvikling av fremtidens spesialisthelsetjeneste er viktig for å gi styringen av sykehusenes politiske og demokratiske legitimitet. Det må være samsvar mellom folketallet i sykehusenes nedslagsfelt og omfanget av oppgaver sykehuset skal løse, herunder fordeling av funksjoner på sykehusene og sykehusenes autonomi.

Bærum kommune støtter utvalget i at lokalt samarbeid mellom sykehus og kommuner bør formaliseres i eierstyringen. Reell samhandling må sikres og fastsettes gjennom en fast struktur på alle aktuelle nivå. Kommuneledelse og sykehusledelse (både i helseforetaket og på lokalsykehuset) må ha faste kontaktpunkter for å diskutere felles utfordringer, lokal oppfølging av samarbeidsavtalene og utvikle helsetjenesten i fellesskap. Partene må informere om planer samt drøfte utviklingsprosjekter og problemstillinger som vil ha konsekvenser for helsetjenestene til innbyggerne i deres felles område.

Sykehusutvalget i Asker og Bærum ble etablert i 2016 fordi det politisk ble erfart at eksisterende samarbeidsstruktur ikke var tilstrekkelig for å kunne ivareta kommunens interesser i strategisk utvikling av sykehusstruktur og spesialisthelsetjenestetilbud til innbyggerne i kommunene på en tilfredsstillende måte.

Bærum kommune mener at helseforetakene fortsatt skal ha eget styre for å sikre god dialog og kjennskap til kommunene sykehusene skal betjene. I foretak som består av flere sykehus skal hver av dem ha egen direktør og ingen av disse direktørene skal være administrerende direktør for Helseforetaket.

Bærum kommune støtter Utvalgets forslag til endringer i styrevedtektene som innebærer at de eieroppnevnte styremedlemmene bør velges slik at styremedlemmene samlet sett har helsefaglig kompetanse, kompetanse om primærhelsetjenesten, forvaltnings- og samfunnskompetanse og tilknytning til universitets- og høgskolesektoren. Kunnskap om primærhelsetjenesten er viktig for å sikre optimal oppgavedeling, samhandling, helhet og sammenheng i pasientbehandlingen og for å oppfylle Samhandlingsreformens intensjon om likeverdighet mellom de to forvaltningsnivåene. Sammensetning av styrene må være slik at interessene til alle kommuner i sykehusets nedslagsfelt ivaretas.

Bærum Kommune mener at det må være stedlig ledelse på alle sykehus. Stedlig ledelse må innebære utvidede og større fullmakter på flere områder enn det sykehusdirektørene har i dag. Stedlig ledelse er medvirkende til å bygge en god kultur, sterke fagmiljø, godt arbeidsmiljø og god samhandling med kommunene.

Asker og Bærum kommuner har et godt samarbeid med Bærum sykehus. Den fysiske nærheten, både for innbyggere, fagpersonell og administrasjonen er en viktig faktor. Kommunene og sykehuset samhandler godt for å utnytte de samlede ressursene på best mulig måte både når det gjelder dagens situasjon og planlegging av fremtidens helsetjenester. Lokal kunnskap og nærhet har blant annet ført til vellykket etablering av kommunale akutte døgnplasser (KAD) og samarbeid om utskrivningsklare pasienter. Stedlig ledelse på sykehuset fører til god dialog mellom sykehuset og kommunene med et mål om at innbyggerne skal oppleve et tjenestetilbud med god kvalitet som er tilpasset lokale forhold.

Bærum kommune mener at dagens organisering av eiendomsforvaltningen, hvor det enkelte helseforetak står som eier av sykehusbyggene og selv er ansvarlig for å forvalte disse innenfor den samlede økonomiske rammen, er utfordrende. Midler til vedlikehold må prioriteres opp mot løpende drift og investeringer. Bærum kommune vil fremheve at når prognosene viser at underhalvparten av helseforetakene holdt budsjettene sine i 2016 forsterker dette vår bekymring for vedlikehold og oppgaveoppgradering på alle sykehus.

Finansiering av nye sykehus må ikke få konsekvenser for vedlikehold og oppgaveoppgradering på de øvrige sykehusene. Hvis dagens organisering skal videreføres må det iverksettes tiltak for å sikre at det settes av tilstrekkelige midler til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen i helseforetakene. Sykehusutvalget i Asker og Bærum har erfart at dagens finansiering har ført til store etterslep knyttet til nødvendig vedlikehold. Utvalget ser at dagens finansieringsordning er spesielt utfordrende i forhold til kravet til egenfinansieringen når det er behov for nye sykehusbygg. Hvis det er ønskelig med en egen eiendomsforvaltning av sykehusbyggene må den få et helhetlig ansvar for bygningene, både drift og vedlikehold.

Bærum kommune støtter utvalget i at det er behov for bedre nasjonal samordning av det strategiske IKT-arbeidet og at det må foretas en samlet gjennomgang av roller og oppgaver for alle aktørene på IKT-området.