Forsiden

Høringssvar fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

NOU 2016 25

Dato: 26.02.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus vedr.

NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

 

15 år etter iverksettelsen av Foretaksreformen vil svært mange hevde at å styre spesialisthelsetjenesten etter mønster av næringslivet, ikke har vært noen suksess. Hovedårsaken er etter vår mening at helseforetakene -  med sine profesjonelle styrer – har fått operere i et politisk vakuum, der bedriftsøkonomi har fått høyere prioritet enn faglighet, pasientbehov og samfunnsøkonomiske hensyn. I tillegg har innsatsstyrt finansiering av sykehusene ført til en systematisk skjevfordeling, der mindre sykehus har vært den tapende part. Sist, men ikke minst, har svekket politisk kontroll ført til uheldig maktkonsentrasjon rundt styring og ledelse, både på regionalt nivå og lokalt sykehus-nivå.                         Uroen som har bredt seg i befolkningen og blant politikere, hjemsøker nå også sykehusene. Den synes å ha sitt utgangspunkt i sviktende tillit til nåværende styring og ledelse av sykehusene. Situasjonen må derfor vurderes som alvorlig.

Når det gjelder alternative løsninger for styringsmodell, er det viktigste er etter vår mening at sykehusene underlegges offentlig forvaltning og folkevalgt styring. Dagens modell med helseforetak må avvikles. Staten kan fortsatt ha eierskapet.

Det er viktig å opprettholde et regionalt styringsnivå (f.eks. Helseregion Nord-Norge), og det regionale styret må bestå av et flertall av fylkestingspolitikere og representanter for pasienter og ansatte. Styreleder må velges av og blant fylkestingspolitikerne. Styret skal lede sykehusene i sin region ut ifra Stortingets prioriteringer uttrykt gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan.

De enkelte sykehus må få en stedlig leder med ansvar for både fag, økonomi og personell. Lederen må forholde seg til et lokalt styre bestående av politikere fra aktuelle kommuner og representanter for ansatte, pasienter og det regionale styre. Et slikt system vil minske avstanden mellom ledelsen og kjernevirksomheten.

Finansieringen av sykehusene må også legges om. Dagens system med kombinert innsats-  og ramme-styrt finansiering (nå 50/50), med iboende

 

 

 

 

 

håp om at konkurransemomentet skulle føre til både kvantitative og kvalitative gevinster, har ført til en rekke uheldige konsekvenser, ikke minst for de mindre sykehusene. Vi går inn for overgang til 100% rammefinansiering.

 

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus 27. februar 2017

Dagny Pettersen, Stein Johansen, Anita Fjellfoss, Greta Altermark, Eva Vassdal Sørensen, Paul Larsen