Høringssvar fra NHO Service

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. NOU 2016.25

Dato: 03.03.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring knyttet til " Organisering av spesialisthelsetjenesten NOU 2016:25 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/

NHO Service er en landsforening i NHO-felleskapet som organiser blant annet medlemsbedrifter innenfor spesialisert rehabilitering, spesialisthelsetjenester, pasienthotell, psykisk helse og avhengighet. Felles for disse tjenestene er at de er knyttet opp til behandlingsleddet i helseverdikjeden. Disse medlemsbedriftene har i større eller mindre grad avtaler med de regionale helseforetakene om levering av ulike spesialisthelsetjenester basert på rammeavtaler/ kontraktsforhold.

NHO Service mener NOUen gir en god beskrivelse av historikken rundt organiseringen av spesialisthelsetjenesten, og fordeler og ulemper med ulike organisasjonsmodeller i tråd med utvalgets mandat.

Uavhengig av hva slags fremtidig organisering man måtte velge, vil forutsigbarhet i rammebetingelser være svært viktig for våre medlemmer, for at de skal kunne levere i tråd med avtale og ha levedyktige forutsetninger. Det fordrer god innsikt og kompetanse i innkjøp og anskaffelser fra det offentliges side, og vektlegging av kvalitet i anbudene. Videre vil privat sektor være viktig å spille på lag med, gjennom involvering og deltakelse i faglig utvikling på ulike arenaer det offentlige iverksetter.

Dagens modell kan synes å ha bidratt til økt profesjonalisering, og våre medlemsbedrifter melder jevnt over, om gode og konstruktive samarbeidsforhold til de regionale helseforetakene. Det er likevel noen variasjoner mellom helseforetakene i hvordan avtalevilkårene utformes innenfor de samme tjenestene, og litt ulike erfaringer bedriftene sitter med, etter hvor i landet de utfører sine tjenester i avtaleforhold med de regionale helseforetakene. Lokal og regional kompetanse er viktig, og likebehandling og forutsigbare rammevilkår svært avgjørende.

Dersom en variant av alternativ 4 skulle bli løsningen for fremtiden, hvor de regionale helseforetakene videreføres som selvstendige rettssubjekter, men hvor helseforetakene videreføres som resultatenheter for sykehus, kalt sykehusgrupper, vil dette være samme rettssubjekt som det regionale helseforetaket. Som utvalget selv påpeker vil det i alternativ 4 være behov for å gjøre det organisatoriske skillet mellom rollen som bestiller og rollen som eier av sykehusene tydeligere, siden dette alternativet, legger opp til at bestiller- og utføreransvaret ligger til samme organisatoriske enhet. Dette poenget vil også vi fremholde, som et viktig anliggende, hvor rollene som bestiller og utfører må skilles klart.

NHO Service har ingen bestemte preferanser på hva slags modell av de fire ulike løsningene som vil være best egnet. Derimot vil vi benytte anledningen til å understreke at en velfungerende organisering, sett med de private tjenesteleverandørenes rolle, er svært viktig for god tjenesteutvikling og ressursutnyttelse, - med pasientens beste som målet. 

Vennlig hilsen

NHO Service                                                                                                                   /S/

 

Anne Cecilie Kaltenborn                                                                             Administrerende direktør                                                                        

Vedlegg