Høringssvar fra Norske sykehusfarmasøyters forening

Høringssvar fra Norske sykehusfarmasøyters forening

Dato: 02.03.2017

Svartype: Med merknad

Sykehusapotekene er i dag organisert i 4 sykehusapotekforetak av svært ulik størrelse, i tillegg finnes det to sykehusapotek eid av stiftelser (Lovisenberg og Diakonhjemmet). Totalt sett er sykehusapotekene små sett i forhold til spesialisthelsetjenesten som helhet.

 

Legemidler er en svært viktig innsatsfaktor i spesialisthelsetjenesten og inngår i nesten all pasientbehandling. God tilgang på legemidler og riktig bruk av legemidler er svært viktig for å opprettholde en effektiv spesialisthelsetjeneste og ivareta pasientsikkerheten på en god måte. Tatt i betraktning at sykehusapotekene har begrensede ressurser og begrenset kapasitet er det viktig at de organiseres på er slik måte at ressursene kan utnyttes best på nasjonalt plan. Dette gjelder særlig utvikling av IKT, deling av kompetanse og utnyttelse av produksjonsressurser. Samtidig er det viktig at organisasjonsformen legger til rette for at det enkelte sykehusapotek i samarbeid med de sykehus de skal betjene, kan etablere  gode lokale løsninger.

 

NSF er opptatt av at sykehusapotekene i Norge organiseres på en slik måte at man kan utnytte ressursene nasjonalt samtidig som det gir mulighet for et godt lokalt samarbeide med det enkelte sykehus.