Forsiden

Høringssvar fra Rådet for psykisk helse

Høringssvar NOU 2016_25

Dato: 21.02.2017

Svartype: Med merknad

Deres ref.: 16/6520

 

Høringssvar NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Rådet for psykisk helse leverer høringssvar på NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

 

Rådet for psykisk helse ser et behov for å organisere spesialisthelsetjenesten på en annen måte enn i dag, og vi ønsker at de regionale helseforetakene legges ned. Kvinnslands-utvalget har gjort et viktig utredningsarbeid. Vi ønsker ikke å gi høringsinnspill på valg av modell, men understreker viktigheten i utvalgets påpekning av behov for nye krav til styresammensetning, uavhengig av hvilken modell man velger.

 

Dagens organiseringsmodell gir et unødvendig stort byråkrati. De fleste endringer av virkelig god karakter er initiert av folkevalgte, ikke av systemene selv. Vi ønsker oss derfor en organiseringsmodell som gir sterkere styringskraft og reduserer avstanden mellom det politiske beslutningsnivået og tjenestetilbyderne. Den organiseringsmodellen som velges, må sikre større nærhet mellom beslutninger og praksis i spesialisthelsetjenesten. Vi erfarer for eksempel at statsrådens signaler knyttet til «den gylne regel», at psykisk helsevern og rusbehandling hver for seg skal ha en høyere årlig vekst enn somatikken, ikke følges opp. Statsrådens signaler når ikke frem i styringskjeden og den gylne regel er ikke gjeninnført i hele landet. Dette har delvis med organisering av tjenestene å gjøre, samt med ledelse og kultur.

 

Rådet for psykisk helse ønsker en organiseringsmodell som gir økt tilgjengelighet og mer likeverdige tjenester til brukerne av spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvor i Norge de bor.

 

 

Med vennlig hilsen

Rådet for psykisk helse

Tove Gundersen

Generalsekretær