Forsiden

Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Deres ref.: 16/6520

Det vises til brev fra Helse og omsorgsdepartementet av 05.12.2016
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.

Departementet har i høringsutspillet bedt om kommentar til arbeidsgruppens utredning.

Farmaceutene tar ikke stilling til hvilken modell som bør velges, men mener det er viktig at adekvate beslutningsnivå er nær pasientene de berører.

Videre må målet med ny organisering være å redusere byråkrati og bruke ressursene til pasientrettet virksomhet. Mer fokus på økt digitalisering og bruk av ny teknologi innen offentlig helsetjeneste vil trolig kunne være medvirkende til dette- i større grad enn omorganiseringer som er ressurskrevende for både helsepersonell og pasienter.

Med vennlig hilsen

NORGES FARMACEUTISKE FORENING