Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høringssvar fra Foreningen JAG

Høringsuttalelse NOU 2016 - 17 På lik linje

Dato: 02.03.2017
Svartype: Med merknad

Foreningen JAG avgir her sin høringsuttalelse til NOU 2016:17 På lik linje (se vedlegg)

Vedlegg